Credit-to-Cash inštruktáž

The Atradius Credit-to-Cash Briefings offer free business guidance designed to support you as you manage the day-to-day operation of your business. They include useful checklists.

Improving cooperation between credit management and salesforce

One customer, diverging interests? Managing credit successfully in a sales-driven environment.

Credit Management Fundamentals

To guarantee efficient credit management, you’ll need to look at every area of your business operation. Credit Management Fundamentals provides a best practice checklist, with tips that range from general credit guidelines to staff training and benchmarking.

How to conduct a risk assessment of your receivables 

Your company’s accounts receivable is an important indicator for assessing business health. An assessment of outstanding invoices and the risk of non-payment will help you identify any weak points and guide you to take decisive action to minimise risk and protect your business.

Ten tips to get your customers to pay on time

The secret of timely collections lays in the systematic and consistent credit management practices that should underpin your relationship with every customer. Here are ten top tips to help maintain business cash flow and avoid the pain of late payments.

How to chase overdue payments by phone

Calling a customer to ask for an overdue payment does require some skill. It can also feel uncomfortable to chase outstanding invoices.

Dealing with late payment excuses

Unfortunately some businesses make up excuses to explain away delays in settling invoices. Here are some examples of the more common excuses and tips on how to best deal with them.

Early detection of default risks

Businesses almost never go into insolvency overnight. You can take steps to protect your business from the failure of others by looking out for warning signs. Use this checklist to help you monitor key indicators.

Note: the Credit-to-Cash briefings are available in English only.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..