Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Nižšie uvedené spoločnosti sú akcionármi spoločnosti Atradius N.V.. Ich podiely sú vyjadrené v grafe v percentách z celkového počtu podielov vydaných k 27.04.2012.

 

Shareholder information

 

O našich akcionároch

  • Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, SL (Grupo cyc) je najvýznamnejší holdingový akcionár (73,84%) vlastnený Grupo Catalana Occidente.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO) je priamo alebo nepriamo materská spoločnosť skupiny poisťovní. GCO je kótovaná na burze v Barcelone a Madride.

GCO má 83,20% obchodný podiel v Atradius N.V., z čoho je 35,77% vlastnených priamo a 47,43% vlastnených nepriamo prostredníctvom holdingovej spoločnosti Grupo cyc.

Súvisiaci obsah

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.