Kódex služieb

Atradius Kódex služieb je náš prísľub Vám. Demonštruje náš záväzok poskytovania vysokej úrovne kvality komunikácie a služieb, podpory a poradenstva.

Venujeme sa poskytovaniu vysokej úrovne služieb vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujeme. Je to náš záväzok k poskytovaným službám. Napĺňame tým každý aspekt nášho podnikania; školením našich zamestnancov a budovaním dobrých vzťahov s klientmi.

Zjednodušenie komunikácie

Náš tím account managerov a klientský servis sú vyškolení na zodpovedanie otázok a požiadaviek našich klientov promptne a efektívne. Tam, kde je to možné Vám poskytneme lokálny kontakt.

Pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme našu komunikáciu, aby sme udržiavali naše vysoké štandardy. Rovnako by sme boli vďační, ak by ste nám poskytli Vašu spätnú väzbu ohľadom Vašich skúseností. Vaša spätná väzba nám umožní zlepšovať sa, preto si vážime, ak nám zašlete Vaše postrehy.

 

 

 

 

 

Customer Service Charter

 

 

 

 

 

 

Zjednodušenie zmluvnej administratívy

Poskytujeme vedenie a podporu od zmluvnej administratívy až po prístup a používanie našich online systémov, ako sú Atradius Atrium a Atradius Insights.

Pracujeme na znižovanie administratívnych povinností vyplývajúcich z Vašej zmluvy na minimum a v prípade prolongácie sa uistíme, že proces bol jasný a dokumentácia Vám bola zaslaná včas.

Na každej faktúre, ktorú Vám zašleme bude jasne uvedená jej splatnosť, fakturovaná služba a kým bola služba dodaná.

Spolupráca ohľadom Kreditných limitov

Zaväzujeme sa Vám dodávať na čas Rozhodnutia o Kreditných limitoch a informovať Vás počas ich spracovávania žiadosti.

Tam, kde je to potrebné zapájame do spracovania Vašej žiadosti o Kreditný limit aj Vás, aby sme obdržali informácie o Vašich odberateľoch a zobrali do úvahy Vašu obchodnú skúsenosť s nimi. Tam kde je to možné, vieme poskytnúť rating poistených odberateľov, aby sme podporili Vaše procesy riadenia rizík. V prípade, ak je potrebné zníženie alebo zrušenie Kreditného limitu, budeme sa snažiť poskytnúť dostatočnú oznamovaciu dobu o jeho rušení/znížení s dostatočným časovým predstihom, aby ste si vedeli zariadiť alternatívne obchodné plány (s výnimkou mimoriadnych okolností).

Nedávame sľuby, ktoré nevieme dodržať a náš transparentný odvolávací proces bol pripravený, aby Vám pomohol, v prípade, ak si želáte prehodnotiť rozhodnutie.

Poskytovanie služieb v rámci likvidácie poistných plnení, vymáhania pohľadávky a odškodnenia

Poskytujeme Vám sprievodcu ako nahlásiť poistnú udalosť ako aj informovať nás ohľadom nezaplatených faktúr.

Aktívne s Vami spolupracujeme počas likvidácie poistnej udalosti a vymáhania pohľadávky, poskytovaním aktuálnych informácií ohľadom prípadu, s odsúhlasením si spôsobu vymáhania a s čo najskorším zabezpečením úhrady.

V prípade, ak nie je možné preplatiť poistnú udalosť alebo zaplatiť ju v plnej výške, obdržíte jasné vysvetlenie s dôvodmi ako aj právo na odvolanie.

Budovanie vzťahov s klientmi

Veríme, že Vám môžeme poskytnúť najvyššiu kvalitu a podporu porozumením Vášho podnikania, vrátane Vašej stratégie a trhu. Naši vysoko školení zamestnanci sú špecialistami vo svojom a Vašom poli pôsobenia, podporovaní programom na udržiavanie profesionálneho rozvoja.

Kontaktujte nás

Ak máte akýkoľvek problém, prosím, kontaktujte Vášho príslušného account managera. Alternatívne môžete kontaktovať našu centrálu na:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
David Ricardostraat 1
1066 JS Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 553 3355

Alebo nájdite kontaktné detaily pre všetky pobočky tu.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..