Manažment

Správna a Dozorná rada riadi naše podnikanie, vedené záujmami akcionárov a potrebami klientov.

Správna rada

Správna rada má päť členov a je zodpovedná za dosahovanie cieľov, stratégie, politiky a výsledkov spoločnosti Atradius. Má zákonnú povinnosť riadiť sa záujmami spoločnosti Atradius a aktivitami k tomu pridruženými.

Atradius Management Board

Valné zhromaždenie má právomoc vymenovávať členov Správnej rady s odporučením Výboru Odmeňovania, Výberu a Vymenovávania Dozornej rady.

 

 

 

David Capdevila | Chief Executive Officer | AtradiusDavid Capdevila

Generálny riaditeľ (CEO)

David Capdevila bol vymenovaný za člena správnej rady a generálneho riaditeľa (CEO) v januári 2020.

Ako generálny riaditeľ je zodpovedný za útvary stratégie a rozvoja spoločnosti, ľudských zdrojov, právneho oddelenia a dodržiavania predpisov, interného auditu a za krajiny Španielsko, Portugalsko a Brazília.

Predtým, v rokoch 2006 až 2013, zastával pozíciu generálneho riaditeľa Crédito y Caución a v rokoch 2008 až 2013 bol Chief Market Officer (CMO) a členom predstavenstva spoločnosti Atradius N.V.

David Capdevila vyštudoval aktuársku ekonómiu na Barcelonskej univerzite a získal titul MBA na IESE Business School v Barcelone. Do spoločnosti Grupo Catalana Occidente nastúpil v roku 1992 ako riaditeľ pre organizáciu a kvalitu a odvtedy zastával rôzne funkcie v spoločnosti Grupo Catalana Occidente S.A. a v ďalších subjektoch v rámci Grupo Catalana Occidente. V rokoch 2016 až 2019 bol generálnym riaditeľom spoločnosti Plus Ultra Seguros.

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Výkonný marketingový riaditeľ (CMO)

Andreas Tesch sa stal členom Správnej rady a Výkonným marketingovým riaditeľom (CMO) v Októbri 2011.

Ako CMO je zodpovedný za Atradius Credit Insurance celosvetovo (vynímajúc Španielsko, Portugalsko, Brazíliu), Atradius Holandsko, Global, Špeciálne produkty a Skupinovú komunikáciu a Komerčný vývoj.

Andreas Tesch začal spoločnosti v Atradius viesť segment Global, Oceániu a nové trhy v roku 2007, po šiestich rokoch vo vedúcich pozíciách v spoločnosti, prelínajúc oddelenie Upisovania Rizík pre strednú a východnú Európu a Vývoj a Komunikáciu spoločnosti.

Pred nástupom do spoločnosti Atradius bol Andreas Tesch riaditeľom v spoločnosti Simon Kucher & Partners, kde klientom radil ohľadom stratégií, zlučovania a akvizícií. Andreas Tesch vyštudoval podnikové hospodárstvo na Kolínskej univerzity.

 

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Výkonný riaditeľ pre riziká (CRO)

Christian van Lint sa stal členom členom Správnej rady a Výkonným riaditeľom pre riziká (CRO) v Novembri 2012.

Ako CRO je zodpovedný za Riadenie rizík, Skupinové upisovanie rizík, Upisovanie rizík, a Zaistenie

Christian van Lint sa stal riaditeľom Skupinového riadenia rizík v roku 2006, po štyroch rokoch v úlohe riaditeľa Upisovania rizík v Holandsku a škandinávskeho regiónu.

Od vstupu do spoločnosti ako upisovateľ rizík v roku 1983 rozšíril svoju kariéru o širokú škálu vedúcich rolí v oblasti riadenia rizík.

 

 

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Výkonný finančný riaditeľ (CFO)

Claus Gramlich-Eicher sa stal členom Správnej rady a Výkonným finančným riaditeľom (CFO) v Máji 2013.

Ako CFO je zodpovedný za Financie, Finančnú kontrolu a Financie spoločnosti.

Pred nástupom do spoločnosti Atradius, Claus Gramlich-Eicher pracoval pre Allianz v rôznych vedúcich finančných pozíciách v Nemecku, Španielsku, Taliansku a Českej republike. V blízkej minulosti bol ešte výkonným riaditeľom Allianz Investment Management SE v Mníchove (Nemecko).

Claus Gramlich-Eicher má diplom v Ekonómii a Business Administration z univerzity St. Gallen (Švajčiarsko) a CEMS Magisterský titul v Medzinárodnom manažmente. Vo finančných službách pracoval viac ako 20 rokov.

 

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Generálny riaditeľ oddelenia poistných operácií

Marc Henstridge bol menovaný členom Predstavenstva a generálnym riaditeľom oddelenia poistných operácií (Chief Insurance Operations Officer, CIOO) v januári 2017.

Ako CIOO je zodpovedný za oblasť zaistenia úverových rizík, dlhopisov, inkás (Atradius Re), splátok úverového rizika (ICP) a za služby v oblasti informačnej technológie (IDS).

Od svojho nástupu do spoločnosti v roku 1997, kedy pôsobil ako analytik trhu vo Veľkej Británii, bol rýchlo povýšený do funkcie riaditeľa služieb pre Spojené Kráľovstvo a Írsko (od roku 2008) a do funkcie riaditeľa Špeciálnych produktov (od roku 2014). V rokoch 2013/2014 prevzal tiež dočasnú zodpovednosť za vedenie pobočky vo Veľkej Británii a Írsku ako regionálny riaditeľ. Pred svojim nástupom do Atradius pracoval Marc Henstridge na analytických pozíciách vo veľkých medzinárodných spoločnostiach poskytujúcich finančné služby.

Dozorná rada

Dozorná rada má deväť členov a je zodpovedná za sledovanie a vedenie všeobecných záležitostí spoločnosti Atradius a politiky Správnej rady. Presne ako Správna rada, je riadená záujmami spoločnosti Atradius a aktivitami k tomu pridruženými.

Xavier Freixes (Chair)

Bernd Hinrich Meyer

Hugo Serra

Désirée van Gorp

John Hourican

Carlos Halpern

José María Sunyer

Juan Ignacio Guerrero

Joaquín Guallar

 

Výbory dozornej rady

Výbor auditu

Výbor auditu podporuje Dozornú radu vo vykonávaní finančného dohľadu a monitorovacích povinností. Dohliada na integritu účtovných závierok spoločnosti Atradius, externej kvalifikácie audítorov a na činnosť interných a externých audítorov. Výbor auditu monitoruje proces finančného reportovania a systém interných kontrol v rámci spoločnosti Atradius. Uľahčuje to prebiehajúcu komunikáciu medzi externým auditom, Správnou radou, oddelením interného auditu a Dozornou radou ohľadom otázok týkajúcich sa finančnej pozície a finančných záležitostí spoločnosti Atradius.

Výbor Odmeňovania, Výberu a Vymenovávania

Výbor odmeňovania, Výberu a Vymenovávania podporuje Dozornú radu vo vykonávaní dohľadu v správe a riadení a v monitorovacích povinnostiach. Iniciuje návrhy na vymenovanie členov Správnej rady a Dozornej rady, politiku odmeňovania, iniciuje odmeňovanie vrcholového vedenia a iné záležitosti v správe a riadení spoločnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..