Organizačná štruktúra

Operačná štruktúra našej nadnárodnej spoločnosti je organizovaná tak, aby bola čo najviac efektívna a aby zamedzovala regulačným zložitostiam, charakteristickým pre rôzne legislatívne rámce vo svete.

Organizačná štruktúra

 

 

Organisational structure 2020 | Atradius

 

 

 

 

 

Fúzia našich európskych Atradius poisťovní bola dokončená

V Atradius sa neustále snažíme o to, aby sme optimalizovali našu spoločnosť. Za týmto účelom došlo 30. decembra 2016 k fúzii dvoch európskych dcérskych poisťovní, a to spoločnosti Atradius Credit Insurance N.V. a spoločnosti Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. - do jedného právneho subjektu. K tomuto dátumu zmenila nástupnícka spoločnosť názov obchodnej firmy na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, avšak obchodný názov Atradius a Crédito y Caución bude aj naďalej zachovaný na príslušných trhoch.

Spoločnosť Atradius N.V. zostáva aj naďalej holandskou holdingovou spoločnosťou s predmetom činnosti medzinárodného poistenia úveru, záruk a vymáhanie pohľadávok po celom svete.

Nová organizačná štruktúra umožňuje spoločnosti Atradius zjednodušiť fungovanie dvoch európskych poisťovní poskytujúcich služby v rôznych regulačných prostrediach, bez toho, aby to ovplyvnilo úspešný model podnikania alebo zavedených obchodných značiek. Toto opatrenie nám tiež umožňuje zvýšiť efektivitu poskytovania našich bezkonkurenčných služieb zákazníkom na globálnom trhu úverového poisťovníctva vrátane poskytovania záruk.

 

 

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..