Organizačná štruktúra

Operačná štruktúra našej nadnárodnej spoločnosti je organizovaná tak, aby bola čo najviac efektívna a aby zamedzovala regulačným zložitostiam, charakteristickým pre rôzne legislatívne rámce vo svete.

Organizačná štruktúra

 

 

Atradius Group Organisation Chart

 

 

 

 

 

Fúzia našich európskych Atradius poisťovní bola dokončená

V Atradius sa neustále snažíme o to, aby sme optimalizovali našu spoločnosť. Za týmto účelom došlo 30. decembra 2016 k fúzii dvoch európskych dcérskych poisťovní, a to spoločnosti Atradius Credit Insurance N.V. a spoločnosti Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. - do jedného právneho subjektu. K tomuto dátumu zmenila nástupnícka spoločnosť názov obchodnej firmy na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, avšak obchodný názov Atradius a Crédito y Caución bude aj naďalej zachovaný na príslušných trhoch.

Spoločnosť Atradius N.V. zostáva aj naďalej holandskou holdingovou spoločnosťou s predmetom činnosti medzinárodného poistenia úveru, záruk a vymáhanie pohľadávok po celom svete.

Nová organizačná štruktúra umožňuje spoločnosti Atradius zjednodušiť fungovanie dvoch európskych poisťovní poskytujúcich služby v rôznych regulačných prostrediach, bez toho, aby to ovplyvnilo úspešný model podnikania alebo zavedených obchodných značiek. Toto opatrenie nám tiež umožňuje zvýšiť efektivitu poskytovania našich bezkonkurenčných služieb zákazníkom na globálnom trhu úverového poisťovníctva vrátane poskytovania záruk.

 

 

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.