Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Najnovšie výročné správy a súhrny sú dostupné k prezentácii a na stiahnutie (stiahuť Adobe Reader).

 

Atradius Výročná správa 2018 -  DNA spoločnosti Atradius

 

Atradius Annual Report 2018 - Image of woman looking at DNA | Atradius

 

 

V spoločnosti Atradius posilňujeme riadenie úverov našich klientov a umožňujeme firmám na celom svete obchodovať sebavedomo a konkurencieschopne.  Bez ohľadu na to, aká komplexná je transakcia, kde na svete je, alebo s kým, my chceme pomôcť dosiahnuť úspech.

Robíme to s tým, že poznáme podnikanie každého zákazníka a zároveň spoznávame ľudí za ním a ich ciele. S týmito vedomosťami sme schopní poskytnúť prvotriedne poistné krytie, dôveryhodnú inteligenciu,  podnikateľské znalosti a služby, ktoré sú prispôsobené potrebám každého zákazníka.

V roku 2018 sa príjmy z poistného zvýšili o 3,8% (5,3% pri konštantných devízových kurzoch), keďže Atradius naďalej rozširoval svoje portfólio a rozšíril svoju globálnu stopu. Náš výsledok za rok vzrástol na 202,7 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 8,8% v porovnaní s rokom 2017. Dosiahli sme solídny 43,7% nárok na poistné plnenie, pričom vyplatili viac ako 834 mil. EUR pohľadávkam voči našim zákazníkom, keď ich odberatelia nezaplatili.

Výhľad

Celkovo sa očakáva, že hospodárske podmienky v roku 2019 budú náročnejšie ako v roku 2018. Ale my sme dobre pripravení a naši zákazníci si môžu byť istí, že máme dostatočné znalosti a zručnosti na to, aby sme ich odvrátili od  rizík ku  príležitostiam.

Isidoro Unda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Atradius, povedal ; "Ďalší rok spoľahlivých čísel je výsledkom silnej firemnej kultúry, medzinárodnej expanzie a realizácie iniciatív na zvýšenie efektivity, čím sa zlepšuje kvalita služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Vďaka celosvetovej ekonomickej neistote nám tieto zlepšenia pomôžu lepšie napĺňať rozšírené  potreby našej rastúcej zákazníckej základne v nadchádzajúcich rokoch a pokračovať v rozširovaní nášho podnikania. "

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.