Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Atradius Výročná správa 2022 - Sme odolní aj v náročných časoch

 

Atradius Annual Report 2023 | Atradius

Download the Atradius Annual Report 2022

V spoločnosti Atradius sme naďalej odhodlaní umožňovať obchodovanie a vyvíjať odolné riešenia v týchto náročných časoch. Rok 2022 bol tretím rokom, v ktorom bol svet konfrontovaný s realitou ochorenia COVID-19. Ruská invázia na Ukrajinu však vyvolala ďalšiu neistotu a spustila reťazec udalostí, ktoré sa prehnali globálnou ekonomikou a prinútili nás prispôsobiť sa meniacemu sa rizikovému prostrediu. V tomto dynamickom prostredí, kde neistota zostáva na bezprecedentnej úrovni, s pretrvávajúcimi rizikovými výzvami na celom svete, naša spoločnosť a naši ľudia pracovali spolu s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi, aby sa zorientovali v neistých časoch.

Príjmy z poistného sa zvýšili v roku 2022 o 17,1 %, zatiaľ čo škodový pomer vzrástol na 38,7 %. V dôsledku toho sa výsledok spoločnosti Atradius v oblasti poistenia a služieb zvýšil o 37,1 % na 414,8 mil. eur a  konsolidovaný výsledok sa zvýšil o 38,3 % na 332,2 mil. eur. Udržanie zákazníkov na úrovni 93,5 % dokazuje dôveru zákazníkov v spoločnosť Atradius a stabilný dopyt po službách spoločnosti Atradius

Výhľad na rok 2023

Očakáva sa, že globálny rast v roku 2023 oslabí, keďže svetové hospodárstvo sa v prvej polovici roka pohybuje na hranici recesie.  Prognóza globálneho HDP v roku 2023 je len 1,3 %, čo je najslabší profil rastu od finančnej krízy.  Tento obraz platí najmä pre vyspelé ekonomiky, kde sa celkovo predpokladá rast o 0,2 % a v eurozóne, USA a Spojenom kráľovstve dokonca mierna recesia.  Výhľad rozvíjajúcich sa ekonomík je pozitívnejší, pričom sa predpokladá celkový rast na úrovni 2,9 % a niektoré trhy, ako napríklad Čína a India, by mali dosiahnuť lepšie výsledky.  V roku 2023 sa platobná neschopnosť na väčšine trhov naďalej upravuje na normálnu, predpandemickú úroveň.

Celkovo sú riziká pre svetové hospodárstvo naďalej vysoké a súčasné rizikové prostredie spôsobí mnohým firmám a spoločnostiam ešte väčšie ťažkosti, ako by chceli, aby sa z pandémie Covid-19 dostali silnejší.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..