Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Najnovšie výročné správy a súhrny sú dostupné k prezentácii a na stiahnutie (stiahuť Adobe Reader).

 

 

Atradius výročná správa 2017 – Sme neustále v kontakte

 

Atradius Annual Report Cover 2017

 

Sme celosvetovou spoločnosťou, ktorá aktívne podporuje domáce i zahraničné obchody v oblasti poistenia pohľadávok, poskytovania záruk a vymáhania pohľadávok. Aby bola naša práca efektívna, je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme zostávali neustále v kontakte so spoločnosťami - a predovšetkým s ľuďmi, ktorým poskytujeme naše služby. Vďaka našim pokročilým technológiám, ktoré budeme aj naďalej rozvíjať, alebo vďaka našim obojstranne výhodným obchodným dohodám, si budeme aj naďalej vytvárať pevné vzťahy s našimi zákazníkmi a partnermi.

V celosvetovom meradle vzrástol v roku 2017 celkový výnos Atradius o 4,3% na 1,837 miliardy EUR (5,1% pri konštantných výmenných kurzoch), zatiaľ čo v roku 2016 to bolo 1,760 miliardy EUR. Výnosy za poistné dosiahli 1,718 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 2,0% (2,7% pri konštantných výmenných kurzoch). V regiónoch severnej Ameriky, Ázie a strednej a východnej Európy narástli tržby z poistenia, čo plne korešponduje s ambíciami Atradius v týchto oblastiach.

Ročný zisk dosiahol 186,2 milióna EUR, čo bolo samozrejme podporené zvýšením celkového výnosu Atradius o 4,3%. Celkový zisk sa na globálnej úrovni vrátane výnosov z dlhopisov a obligácií pohyboval na veľmi dobrej úrovni.

 Výhľad

Očakáva sa, že globálna ekonomika bude v roku 2018 aj naďalej rásť, a tým samozrejme aj príjmy za poistné od našich zákazníkov. To bude mať opäť veľký vplyv na cenovú politiku. Prekážky v obchodovaní môžu viesť k rýchlym odvetným úderom na poli medzinárodného obchodu, zatiaľ čo pretrvávajúce obavy z Brexitu budú predstavovať hrozbu pre spoločnosti, ktoré majú značný obchodný podiel v exporte. Napriek týmto konkrétnym obavám predpovedáme, že rok 2018 bude rokom stabilného rastu, v ktorom bude situácia s počtom vyhlásených konkurzov spoločností v priemere tiež stabilná.

Isidoro Unda, predseda predstavenstva Atradius, k tomu povedal: "Prioritou spoločnosti Atradius, a to už po mnoho rokov, je snaha o vytvorenie stabilných podmienok pre podnikanie, teda takého prostredia, v ktorom sa môžu naši zákazníci a obchodní partneri spoľahnúť vždy na to, že im budeme poskytovať trvalo vynikajúce služby všade tam, kde je toho od nás potrebné. Podmienky na obchodovanie so všeobecne zlepšujú a preto je nutné, aby naši zákazníci boli schopní rýchlo reagovať na obchodné príležitosti. Aby sme im k tomu pomohli, aj naďalej pre nich zavádzame inovatívne služby ako napríklad Atradius Insights v roku 2016 alebo Atradius Atrium v ​​roku 2017. Vďaka týmto službám im umožňujeme, aby reagovali rýchlejšie a robili múdrejšie rozhodnutia v oblasti správy svojich pohľadávok. Veríme, že práve tým, ako cielene spolupracujeme s našimi zákazníkmi, im najviac pomáhame v ich obchodných zámeroch, s vedením a správou ich pohľadávok, vďaka čomu môžu rozvíjať svoje obchodné aktivity bezpečnejšie a účelnejšie. "

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.