Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Atradius výročná správa 2016 – Pomáhame klientom rásť

 

Group of atradius coworkers working together

 

 

 

Odborníci Atradius pre Vás pravidelne pripravujú analýzy globálnej ekonomiky

 

S našimi klientmi zaobchádzame ako s blízkymi partnermi, ktorí sa na nás môžu spoľahnúť v kvalite poskytovaných služieb. Snažíme sa o neustále zvyšovanie štandardov služieb a o aktívnu inováciu produktov, ktoré napomáhajú k zlepšovaniu pozície Atradius na trhu.

Rok 2016 hodnotí Atradius ako úspešný rok počas ktorého sme realizovali množstvo zaujímavých projektov, vďaka ktorým sa opäť potvrdila pozícia Atradius ako celosvetového lídra v poistení pohľadávok. Naša myšlienka ,,klient na prvom mieste,, nás naďalej drží v popredných priečkach poskytovateľa poistenia pohľadávok.

Celkové tržby spoločnosti Atradius vzrástli o 2,5% na 1,761 mil. EUR v roku 2016 v porovnaní s 1,718 mil. EUR v roku 2015. Pri konštantnom výmennom kurze na trhu to predstavovalo nárast o 3,4%. Oblasti ako Európa, Ázia a Oceánia preukázali povzbudivý rast tržieb, v súlade s našimi ambíciami v expandovaní v týchto regiónoch.

Pri pohľade na naše výsledky-sčítané a podpísané, sme spokojní so ziskom 211,8 mil. EUR: čo predstavuje nárasť o 18,8% oproti roku 2015.

Atradius výhľad na rok 2017

Atradius berie do úvahy množstvo tzv. ,,faktorov neistoty,, pre rok 2017 z pohľadu medzinárodného a lokálneho obchodu.  Na základe negatívnych predikcií v medzinárodnom/lokálnom obchode sa očakáva nárast nesplácania záväzkov zo strany odberateľov aj samotné zvýšenie obchodných nákladov. V prípade takejto situácie Atradius očákava nárast potreby poistenia pohľadávok, poskytovania odborných informácií, či sa samotného vymáhania pohľadávok. Preto je pre nás naďalej dôležité neustále zvyšovanie štandartov služieb a aktívna inovácia produktov, ktoré budú odrážať potreby klientov a slúžiť v ich samotný prospech.

Isidoro Unda poznamenal: ”Každý rok sa spoločnosti potýkajú s novými potenciálnymi prekážkami pri zvýšovaní svojich ziskov a riedení rizík z obchodného styku. V Atradius máme silnú firemnú kultúru, ktorá je zameraná na zabezpečenie a uspokojenie rastúcich požiadavok klientov a riedenia ich pohľadávok. Preto sa neustále snažíme o rozširovanie našej pôsobnosti na nových trhoch a zlepšovanie dostupnosti informácií o zákazníkoch, aby úroveň služieb a inovácie produktov podporili a zabezpečili úspešné obchodovanie našich klientov. ”

 

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.