Vedenie a správa

Prostredníctvom Zásad vedenia a správy spoločnosti, Charty zákazníckych služieb, investíciou do inovácií sme viazaní k tomu, aby sme viedli našich zamestnancov k zlepšovaniu našich produktov.

Zásady vedenia a správy

Atradius považuje dobré vedenie a správu spoločnosti za významnú. Zásady vedenia a správy spoločnosti, ktoré vydala Holandská asociácia poisťovateľov, stanovuje princípy pre holandské poisťovne a zamerané na vedenie a správu spoločnosti, riadenie rizík, audit a na spôsoby odmeňovania zamestnancov v spoločnosti. Tieto Zásady prijala za svoje aj spoločnosť Atradius a aplikuje ich vo svojej spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti Atradius podpísalo Vyhlásenie o dodržiavaní zásad morálneho a etického správania v spoločnosti.

 

Vedenie zamerané na klientov

Srdcom nášho podnikania je orientácia na klientov. Sme hrdí na to, že sme vedúcou spoločnosťou v tejto oblasti. Patríme medzi prvé spoločnosti, ktoré zaviedli globálne služby orientované pre unikátne potreby nadnárodných spoločností.

Dnes je naše sústredenie na klienta viditeľné v Charte zákazníckych služieb, kde sa zaväzujeme, že budeme našim klientom poskytovať služby a spätnú väzbu na najvyššej úrovni.

Našou kľúčovou stratégiou je orientácia na klientov. Medzi naše strategické ciele patrí snaha o vytvorenie udržateľného rastu predaja a ziskov. Koniec koncov veríme tomu, že budeme úspešní len vtedy, ak aj naši klienti a akcionári budú úspešní. Preto sa snažíme, aby sme dosiahli tieto ciele najmä tým, že našim klientom a akcionárom poskytneme naše najlepšie služby a podporu.

 

Som veľmi rád, že nás Atradius zapojil, ako svojho klienta, do vývoja tohto nástroja. Častokrát nám stačí vedieť, na ktorých päť či desať percent informácií sa musíte zamerať, a to mi práve tento nástroj umožňuje.

Atradius quotation from Arne Antonsson
Arne Antonsson
Globálny vedúci poistenia pohľadávok zo spoločnosti Electrolux

 

 

Vedenie zamerané na inovácie

Naše odhodlanie vyvíjať iba tie najlepšie nástroje zostavené pre podporu našich klientov z nás robí svetových predstaviteľov v oblasti poistenia pohľadávok. Náš záväzok k inováciám je kľúčovou oblasťou našej akčnej stratégie. Náš posledný nástroj, Atradius Insights, stanovuje nový štandard úverového poistenia v oblasti riadenia pohľadávok.

Naša spoločnosť Atradius chce ísť za rámec klasického poistenia pohľadávok. Chceme poskytnúť našim klientom pohľad na ich riziká. Tento dômyselný online nástroj obchodného spravodajstva, Atradius Insights, umožňuje našim klientom identifikovať ich súčasné a budúce riziká a sledovať správanie ich portfólia. Na tento účel môžvo svojom portfóiu a to až na tú najnižšiu detailnú úroveň. Aplikácia umožňuje vhodne nastavovať voľbu jednotlivých filtrov, alebo možnosť exportovať výberová dáta..

 

Insights Credit Insurance

 

Špeciálne nástroje majú schopnosť zobraziť všetky rozhodnutia o Kreditných limitoch vystavených za zvolené časové obdobie, rozložených v rámci Vašich ratingových skupín. Tiež Vám poskytnú prehľad o každom Kreditnom rozhodnutí, ktoré vyprší, alebo ktoré bude zrušené počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Vedúce hlasy v našom predstavenstve

 

Atradius predstavuje oveľa viac než len poistenie. Budujeme osobné vzťahy s našimi klientmi a s ich odberateľmi, aby sme lepšie pochopili ich podnikanie a poskytli im detailnejší pohľad do ich kreditných rizík.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Výkonný riaditeľ spoločnosti Atradius 
Členstvo v našom predstavenstve je dobrým príkladom nášho medzinárodného zamerania v Atradius. Našich päť najvyšších členov predstavenstva je španielskej, holandskej, nemeckej, francúzskej a britskej národnosti.

Medzi svojimi rovesníkmi uznávaní ako vodcovské osobnosti v obore poistenia pohľadávok a ich obchodné skúsenosti, od prvotného prejednávania a porozumenie obchodu po konečné a detailné riešenie, sú veľmi rozsiahle.

Ciele a stratégia

Základom našej stratégie je túžba zaistiť trvalý chod podnikania s udržateľným rastom príjmov a s bezpečným, stabilným zvyšovaním ziskov, čo dokonale zodpovedá potrebám našich akcionárov a klientov, bez ohľadu na veľkosť alebo rozsah ich podnikania.

Našu činnosť zameriavame na poistenie pohľadávok a na poskytovanie služieb súvisiacich s riadením rizík, ako napríklad vymáhanie alebo inkaso pohľadávok. V rámci toho, je naším cieľom expandovať do troch hlavných oblastí:

  • Klienti: zo všetkých troch kľúčových segmentov - globálne / nadnárodné spoločnosti, veľké spoločnosti, a malé a stredné podniky
  • Trhy: nepretržitým skríningom nových príležitostí na vznikajúcich trhoch, predovšetkým v strednej a východnej Európe, Ázii, a v Amerike
  • Produkty: investovaním a vytváraním nových produktov a služieb, ktoré sa zameriavajú na špecifické potreby u každého segmentu trhu

Okrem sústredenia sa na klientov a nášho záväzku k inováciám je našou ďalší stratégiou tiež posilnenie našej konkurenčnej pozície a zníženie nestálosti ziskovosti tým, že maximalizujeme efektívnosti nákladov.

 

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..