Zodpovednosť spoločnosti

Ako spoločnosť, ktorej úlohou je zabezpečenie úspešného obchodu, je ekonomické hľadisko našou najväčšou zodpovednosťou. Obchod je nevyhnutný pre svetový ekonomický vývoj .

Obchod umožňuje spoločnostiam rásť, čím podporuje zamestnanosť a znižuje chudobu. Akokoľvek veríme, že umožňovanie obchodu samo o sebe nie je dostatočné. Usilujeme sa o riadenie rizík klientov transparentne a v etickej rovine, pričom podporuje desať princípov OSN Global Compact (UNCG).

Náš záväzok voči OSN Global Compact

Podporujeme desať princípov OSN Global Compact ohľadom ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. Každý rok OSN Global Compact prijme od nás správu vo veci pokračovania v našom záväzku a vývoji, ktorý sme dosiahli vo všetkých oblastiach vyplývajúcich zo Zodpovednosti spoločnosti.

Vytvorenie pozitívnej odlišnosti s našou Zodpovednou stratégiou spoločnosti

Zodpovednosť spoločnosti je zakotvená v našej obchodnej stratégii, kultúre a každodenných činnostiach. Použili sme iniciatívu našich akcionárov definovať, čo sú naše najdôležitejšie problematiky. Táto iniciatíva je zmapovaná v relevantnom dokumente.

Colleagues working together

Záväzok spoločnosti Atradius, správať sa eticky zahŕňa sociálnu, environmentálnu a finančnú prosperitu. Podpora, ktorú robíme je mienená na pomoc posilnenia sociálnej starostlivosti a vytvorenia lepšieho životného prostredia.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Výkonný riaditeľ spoločnosti Atradius

 

Vízia do budúcnosti

Zodpovednosť spoločnosti je časťou našej trvalej akčnej stratégie a zahŕňa formuláciu budúcich cieľov.

Náš plán na tento rok a ďalšie roky je plne v súlade s akciami a zverejneniami našej materskej spoločnosti Grupo Catalana Occidente (GCO), vrátane politiky trvalo udržateľných investícií so skupinovým rozsahom, ktorá sa má uskutočniť v rokoch 2019-2020.
V roku 2019 bude Kódex správania GCO implementovaný v celej skupine vrátane spoločnosti Atradius. Atradius bude pokračovať v miestnych iniciatívach v prospech komunít v rôznych krajinách.

Poznámka: sprievodné dokumenty sú dostupné iba v angličtine.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..