Zodpovednosť spoločnosti

Ako spoločnosť, ktorej úlohou je zabezpečenie úspešného obchodu, je ekonomické hľadisko našou najväčšou zodpovednosťou. Obchod je nevyhnutný pre svetový ekonomický vývoj .

Obchod umožňuje spoločnostiam rásť, čím podporuje zamestnanosť a znižuje chudobu. Akokoľvek veríme, že umožňovanie obchodu samo o sebe nie je dostatočné. Usilujeme sa o riadenie rizík klientov transparentne a v etickej rovine, pričom podporuje desať princípov OSN Global Compact (UNCG).

Náš záväzok voči OSN Global Compact

Podporujeme desať princípov OSN Global Compact ohľadom ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. Každý rok OSN Global Compact prijme od nás správu vo veci pokračovania v našom záväzku a vývoji, ktorý sme dosiahli vo všetkých oblastiach vyplývajúcich zo Zodpovednosti spoločnosti.

Vytvorenie pozitívnej odlišnosti s našou Zodpovednou stratégiou spoločnosti

Zodpovednosť spoločnosti je zakotvená v našej obchodnej stratégii, kultúre a každodenných činnostiach. Použili sme iniciatívu našich akcionárov definovať, čo sú naše najdôležitejšie problematiky. Táto iniciatíva je zmapovaná v relevantnom dokumente.

Colleagues working together

Záväzok spoločnosti Atradius, správať sa eticky zahŕňa sociálnu, environmentálnu a finančnú prosperitu. Podpora, ktorú robíme je mienená na pomoc posilnenia sociálnej starostlivosti a vytvorenia lepšieho životného prostredia.

David Capdevila, Atradius David Capdevila
Výkonný riaditeľ spoločnosti Atradius

 

Vízia do budúcnosti

Zodpovednosť spoločnosti je časťou našej trvalej akčnej stratégie a zahŕňa formuláciu budúcich cieľov.

Náš plán na tento rok a ďalšie roky je plne v súlade s akciami a zverejneniami našej materskej spoločnosti Grupo Catalana Occidente (GCO), vrátane politiky trvalo udržateľných investícií so skupinovým rozsahom, ktorá sa má uskutočniť v rokoch 2019-2020.
V roku 2019 bude Kódex správania GCO implementovaný v celej skupine vrátane spoločnosti Atradius. Atradius bude pokračovať v miestnych iniciatívach v prospech komunít v rôznych krajinách.

Poznámka: sprievodné dokumenty sú dostupné iba v angličtine.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.