GDPR

GDPR

O spoločnosti Atradius

Atradius je globálny poskytovateľ úverového poistenia, záruky, vymáhania pohľadávok a obchodných informácií / spravodajských služieb so strategickou účasťou vo viac ako 50 krajinách. Poistenie úverov, dlhopisové a inkasné produkty ponúkané spoločnosťou Atradius chránia spoločnosti po celom svete pred rizikami zlyhania spojenými s predajom tovaru a služieb na úver.

O všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (GDPR)

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. GDPR posilňuje práva jednotlivcov týkajúce sa ich osobných údajov a snaží sa zjednotiť zákony na ochranu údajov v celej Európe bez ohľadu na to, kde sa osobné údaje spracovávajú.

GDPR prináša ďalšie povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na našu firmu. Vítame príležitosť na zlepšenie našich procesov a systémov za účelom splnenia  týchto požiadaviek.

GDPR sa týka osobných údajov

Osobné údaje sú definované ako: všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Zameriavame sa najmä na spoločnosti a podniky

Pracujeme na trhu „business-to-business“ alebo „obchodník k obchodníkovi“. Pri poskytovaní našich produktov a služieb zhromažďujeme a spracovávame informácie o spoločnostiach a podnikoch. V tomto procese sa však spracovávajú aj údaje, ktoré podľa pravidiel EÚ mohli byť kvalifikované ako osobné údaje. Patria sem informácie týkajúce sa jednotlivca (napr. Živnostník, riaditeľ spoločnosti, skutočný vlastník alebo profesionálny kontakt). Okrem toho, ukladáme údaje o kontaktoch osôb, s ktorými spolupracujeme, a každý, kto sa prihlási na naše e-mailové upozornenia.

Chránime osobné údaje

Vaša dôvera v spracovaní Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Sme odhodlaní používať Vaše osobné údaje starostlivo a bezpečne transparentným spôsobom. Investujeme do ochrany Vašich osobných údajov vo všetkých oblastiach, vrátane používania našich webových stránok, aplikácií, portálov alebo prihlásenia sa do našich newsletterov. Tiež pracujeme na ochrane Vašich osobných údajov, ak ste zákazníkmi, kontaktnou osobou nášho zákazníka, obchod (ako zmluvná strana) s našimi zákazníkmi alebo keď s nami obchodujete ako s našim obchodným partnerom alebo dodávateľom

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ďalšie podrobnosti o používaní vašich osobných údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Toto obsahuje informácie, ktoré musíme poskytnúť v súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa právnych predpisov EÚ. Obsahuje prehľad o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, kedy ich zhromažďujeme, ako používame tieto údaje a ako dlho uchovávame osobné údaje. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete tiež informácie o tom, ako môžete pristupovať a aktualizovať Vaše osobné údaje a taktiež Vaše práva.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás

Ak máte akúkoľvek spätnú väzbu alebo otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás..

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..