Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Atradius a jej pridruženými a dcérskymi spoločnosťami (dalej už len spoločné a samostatné označenie ako: "Atradius").

Vaše súkromie

Nižšie uvádzame smernice, používané na ochranu informácií, ktoré nám pri návšteve našej internetovej stránky (stránok) poskytujete.

Aké informácie potrebujeme a prečo?

V priebehu rokovaní s Vami od Vás môžeme potrebovať informácie, ktoré nám umožnia:

 • Skvalitniť a rozvíjať naše produkty a služby;
 • Posúdiť finančné a úverové riziká;
 • Rešpektovať Vaše preferencie v súlade s našimi produktmi a službami;
 • Vykonávať finančné zhodnotenie a štatistické analýzy;
 •  Poskytovať správu úverového poistenia, vrátane upisovania úverových limitov pre Vašich Odberateľov a likvidáciu poistných udalostí;
 • Vymáhať pre Vás dlžné pohľadávky Vašim menom;
 • Predchádzať a napomáhať v odhaľovaní trestnej činnosti, vrátane zaistenia, aby sa dodržiavali finančné sankcie a právne predpisy vzťahujúce sa k praniu špinavých peňazí;
 • Vyhovieť našim regulačným povinnostiam a opatreniam.

Vaše informácie použijeme predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

1. Návšteva webovej stránky

Informácie, ktoré nám poskytujete a ktoré Atradius zhromažďuje a používa prostredníctvom tejto webovej stránky, môžu obsahovať:

 • Všetky osobné údaje, ktoré zadáte alebo vyplníte, ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, alebo iné podobné informácie, ktoré sú potrebné k Vašej registrácii alebo na odoberanie našich služieb.;
 • Informácie, ktoré nám umožnia, aby sme si Vás zapamätali spoločne s Vašimi užívateľskými preferenciami, keď navštívite naše webové stránky - príkladom takejto preferencie je Vami zvolený jazyk. K zhromaždeniu takého typu informácií využívame cookies. Podrobné informácie vrátane toho, akým spôsobom cookies povoliť / zakázať, sú k dispozícii v našom Oznámenie o Cookies.;
 • Vašu IP adresu (unikátne identifikačné číslo, ktorým disponuje Váš počítač (zariadenia) pri pripojení na Internet). Zaznamenávame tiež Váš počet návštev na našich webových stránkach; alebo
 • Váš záujem o akékoľvek naše bulletiny, aktualizácie e-mailov, správ z jednotlivých krajín, aktualizované obchodné a ekonomické informácie, atď., ktorý ste prejavili na našich webových stránkach.

2. Správa poistnej zmluvy

Atradius bude tiež potrebovať Vaše informácie, za všetky menované uvádzame predovšetkým Vaše meno v poistnej zmluve, k tomu, aby sme pre Vás pripravili cenovú ponuku, obnovu podmienok Vašej poistnej zmluvy, alebo Vám zaistili správu Vašej poistnej zmluvy, a to vrátane zabezpečenia podpory v oblasti upisovania a riadenie rizík alebo podporujúce Váš obchodný vzťah so spoločnosťou Atradius.

3. Upisovanie rizík

Atradius bude také potřebovat informace o Vašich odběratelích, se kterými obchodujete, abychom mohli posoudit, zda na Vaše odběratele poskytneme pojistné krytí.

4. Ostatné služby

Atradius bude tiež potrebovať Vaše informácie k tomu, aby sme Vám mohli ponúknuť ďalšie naše produkty a služby, ako je napríklad vymáhanie pohľadávok a mnoho ďalších. Zakaždým bude Atradius kombinovať Vaše informácie, ktoré nám poskytujete, s inými informáciami, ktoré o vás získame od tretích strán. S Vašimi informáciami budeme zaobchádzať s dôverou a v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi.

S kým budeme zdieľať Vaše informácie?

Pri práci s informáciami, ktoré nám poskytujete, môže o Vás Atradius poskytnúť niektoré detaily a podrobnosti tretím stranám, medzi ktoré patrí ďalšie naše členské spoločnosti skupiny Atradius, iné poisťovne, likvidátori poistných udalostí, agentúry zamerané na odhaľovanie podvodnej a trestnej činnosti, sprostredkovatelia služieb, poisťovací agenti a makléri, zaisťovne, regulačné orgány, správne orgány zamerané na riešenie sporov, odborná poradenstvo, ako napríklad právnici, právne kancelárie, právne zástupcovia, pridružené a pripoistenie spoločnosti k Vašej poistnej zmluve, na ktorú máte u nás dohodnutej poistenie, alebo ďalším osobách , ktorým udelíte súhlas na zdieľanie informácií, ako sú maklérske spoločnosti alebo pripoistenia spoločnosti. Môžeme tiež o Vás zverejniť informácie ďalším osobám, ktoré poverím na zdieľanie informácií o Vás, ako sú bankári, finanční poradcovia alebo makléri.

Kam môžeme posielať Vaše informácie?

Informácie o Vás môžeme dôverne poslať na ďalšie spracovanie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V takom prípade Vám zabezpečíme, že budú prijaté zodpovedajúce organizačné a technické opatrenia na ochranu Vašich dát.

Marketing

Informácie o Vás tiež použijeme, aby sme Vás kontaktovali poštou, e-mailom, textovou správou, alebo inými elektronickými prostriedkami. Môžeme Vám poslať informácie o našich produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že pre Vás môžu byť zaujímavé. Ak sa tak stane, budete mať možnosť rozhodnúť sa, či budete chcieť byť v takýchto prípadoch kontaktovaní; alebo nás môžete kedykoľvek kontaktovať a ponuku produktov a služieb si môžete odhlásiť, stačí, ak nám pošlete e-mail na: info@atradius.sk. Atradius neodovzdá Vaše osobné údaje tretím osobám, aby podporil marketingový predaj svojich produktov a služieb, ani nikomu inému, mimo Atradius.

Atradius neprezradí Vaše osobné informácie žiadnej inej externej organizácii bez Vášho súhlasu.

Informácie o Vás (ako je Vaše meno, adresa a telefónne číslo) nebudú poskytované alebo predávané žiadnej ďalšej externej organizácii, ktorá by ich využila v marketingu alebo nás o ne požiadala, bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Vaše informácie môžu byť zdieľané s agentmi a so sprostredkovateľmi poistenia alebo so zmluvnými partnermi spoločnosti Atradius výhradne so zámerom, že sa jedná o služby prevádzkované v mene spoločnosti Atradius.

Vaše práva

Môžete nás požiadať o poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré o vás zdieľame, alebo o aktualizáciu či opravu faktických nepresností alebo o odstránenie Vašich osobných informácií na základe Vašej predchádzajúcej žiadosti podanej cez Internet, zaslanej na: info@atradius.sk. Tato e-mailová adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené JavaScript. Môžete sa tiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov v sídle pobočky Atradius s Vašou oblastnou jurisdikciou. Urobíme prijateľné opatrenia, aby sme potvrdili Vašu identitu a prednostne Vám poskytli akékoľvek osobné informácie, ktoré o Vás máme k dispozícii. Za túto službu si môžeme účtovať malý poplatok.

Čo ešte by ste mali vedieť o svojej ochrane osobných údajov?

Internetové stránky a služby tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom týchto webových stránok, majú svoju samostatnú ochranu osobných údajov, nezávislú na nás. Atradius nemá žiadnu právnu či hmotnú zodpovednosť za tieto nezávislé právne kroky alebo zmluvné opatrenia. Iba Vy sami ste výlučne zodpovední za ochranu svojho hesla alebo za akékoľvek údaje o Vašom účte. Prosím, buďte preto opatrní a obozretní, kedykoľvek ste online. Ak uvádzate svoje osobné informácie cez službu online, ktorá je prístupná verejnosti, počítajte s tým, že môžete na oplátku dostávať nevyžiadané správy z iných strán. Hoci sa usilovne snažíme, aby sme ochránili Vaše osobné údaje, nemôže Atradius zaručiť alebo garantovať bezpečnosť pri všetkých informácií, ktoré k nám prenášate, a vy tak robíte vždy na vlastné riziko.

Dodatky k ochrane osobných údajov

Atradius môže zmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny budú zverejnené v "Prehlásenie o ochrane osobných údajov". Ak budete používať webové stránky potom, čo boli zverejnené všetky zmeny, znamená to, že súhlasíte s úpravami v modifikovanej verzii nového Prehlásenie o ochrane osobných údajov v plnom rozsahu. V súlade s tým by ste si čas od času mali prečítať toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste si boli vedomí, že poznáte jeho poslednej aktuálnej verzii.

 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.