Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Spoločnosť Atradius N.V. spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami a pobočkami („Atradius“) je globálnym poskytovateľom v oblasti úverového poistenia, poistných záruk, zaistenia, inkasovania pohľadávok a služieb obchodných informácií/spravodajskej činnosti. Spoločnosť Atradius pôsobí na trhu B2B. Cieľom produktov a služieb, ktoré ponúka spoločnosť Atradius, je poskytovať spoločnostiam na celom svete informácie a ochranu pred rizikom platobnej neschopnosti v súvislosti s predajom tovarov a služieb, a tak im zabezpečovať ochranu pre ich obchodovanie. Prostredníctvom týchto služieb umožňujeme obchodovanie na celosvetovej úrovni. 

Pri poskytovaní našich produktov a služieb vystupuje spoločnosť Atradius ako „prevádzkovateľ údajov“. Zhromažďujeme a spracúvame najmä údaje o spoločnostiach a podnikoch. Pri tomto procese však spracúvame aj údaje, ktoré by sa mohli považovať za „osobné údaje“ podľa právnych predpisov Európskej únie (EÚ), pretože ide o údaje súvisiace s jednotlivcom (napr. v prípade živnostníka, riaditeľa spoločnosti, skutočného vlastníka alebo odborníka v určitej oblasti atď.). Vaša dôvera v spôsob, akým narábame s vašimi osobnými údajmi, je pre nás dôležitá. Keď používate naše webové lokality, aplikácie, portály, prihlásite sa na odber našich noviniek, využijete naše služby ako predstaviteľ alebo kontaktná osoba nášho zákazníka, keď obchodujete (ako protistrana) s našimi zákazníkmi alebo keď s nami spolupracujete ako obchodný partner alebo dodávateľ, je pre nás dôležité používať vaše osobné údaje starostlivo, bezpečne a transparentným spôsobom.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame informácie, ktoré sme povinní poskytnúť vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov podľa právnych predpisov EÚ. Vysvetľujeme napríklad účel a základ spracovania osobných údajov, príslušné kategórie osobných údajov, kategórie zdrojov a príjemcov osobných údajov, uchovávanie údajov a vaše práva ako dotknutej osoby. 

Dcérske spoločnosti alebo pobočky spoločnosti Atradius môžu mať aj dodatočné vyhlásenia o ochrane osobných údajov na svojich vlastných (lokálnych) webových lokalitách. V prípade Atradius Instalment Credit Protection (Belgicko) v rámci spoločnosti Atradius navštívte jej webovú stránku s uvedením konkrétnych informácií o ochrane osobných údajov. 

Aktualizácie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov 

Usilujeme sa neustále zlepšovať naše služby, procesy a ochranu vašich práv týkajúcich sa osobných údajov, preto môžeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov priebežne aktualizovať. Odporúčame vám preto pravidelne sledovať toto vyhlásenie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované 10. mája 2023.

Kedy zhromažďujeme osobné údaje a kedy sa uplatňuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?


1.    Ak používate naše webové lokality

1.1    Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Môžeme spracúvať nasledujúce údaje o vašej spoločnosti alebo podnikaní, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje:

 • Ľubovoľné osobné údaje, ktoré poskytnete, ako vaše meno, (pracovná) adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie údaje alebo iné informácie poskytnuté počas registrácie pre naše ľubovoľné produkty alebo služby.
 • Informácie, ktoré nám umožňujú zapamätať si vás a vaše preferencie pri používaní tejto webovej lokality. Na zhromažďovanie tohto typu informácií používame súbory cookie. Ďalšie podrobnosti o tejto téme nájdete na našej stránke s informáciami o súboroch cookie vrátane informácií o tom, ako možno odmietnuť/vypnúť používanie súborov cookie.
 • Vašu adresa IP, ktorú používame na zaznamenanie vášho záujmu/návštevy našich webových lokalít.
 • Vaše prihlásenie na odber ľubovoľných noviniek, aktualizácií prostredníctvom e-mailu, národných správ, aktualizovaných obchodných alebo ekonomických informácií atď., ktoré bolo realizované prostredníctvom tejto webovej lokality.


1.2    Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše informácie môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • Na poskytovanie produktov a služieb, udržanie kontaktu s vami a riešenie sťažností/sporov.
 • Na optimalizáciu našich produktov a služieb, na účely (priameho) marketingu a prieskumu trhu. 
 • Na administratívne účely v rámci skupiny podnikov spoločnosti Atradius a na riadenie a ochranu našej infraštruktúry informačných technológií. 


1.3    Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba prípade, ak to povoľuje niektorý z právnych základov spracovania. Pri spracúvaní vašich informácií vychádzame z jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

 • Súhlas  
  • Žiadame o váš súhlas s používaním určitých súborov cookie prostredníctvom našej webovej lokality. Ďalšie podrobnosti o tejto téme nájdete na našej stránke s informáciami o súboroch cookie. 
 • Oprávnené záujmy

 Vaše informácie môžeme spracúvať, pretože sú potrebné na dosahovanie našich oprávnených záujmov

 • Na používanie niektorých súborov cookie nepožadujeme váš súhlas. V týchto prípadoch má spoločnosť Atradius oprávnený záujem sprístupniť vám funkčnú webovú lokalitu. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na našej stránke s informáciami o súboroch cookie.
 • V určitých prípadoch nepožadujeme váš súhlas s používaním vašich osobných údajov, aby sme vás kontaktovali. Je to napríklad v prípade, keď ste nás požiadali o kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára. Váš súhlas navyše nie vždy požadujeme pri použití vašich osobných údajov na marketingové účely. Môže to byť napríklad v prípade, ak spoločnosť Atradius získala vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom našich produktov alebo služieb a použijeme túto adresu pri priamom marketingu podobných produktov alebo služieb našej spoločnosti.

1.4    Kde sme získali vaše informácie?

Niektoré informácie získavame automaticky, keď navštívite našu webovú lokalitu. Takéto informácie zhromažďujeme pomocou súborov cookie. Ďalšie podrobnosti o tejto téme nájdete na našej stránke s informáciami o súboroch cookie.
Ostatné informácie získavame, keď nám ich aktívne poskytnete. Je to napríklad v prípade, keď sa prihlásite na odber ľubovoľných noviniek, aktualizácií prostredníctvom e-mailu, národných správ, aktualizovaných obchodných alebo ekonomických informácií atď. prostredníctvom našej webovej lokality. Pozrite si aj informácie o našich marketingových aktivitách v odseku 2.

1.5    Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Osobné údaje môžeme na naplnenie našich účelov zverejniť: 

 • spoločnostiam, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, obchodných partnerom a poskytovateľom služieb spoločnosti Atradius.

2.    Marketing

2.1    Aké osobné údaje zhromažďujeme na marketingové účely?

V súvislosti s našimi marketingovými aktivitami môžeme spracúvať o vás nižšie uvedené informácie: 

 • Kontaktné údaje:

Meno, titul, telefónne číslo, e-mail, (pracovnú) adresu, históriu kontaktovania. 

 • Informácie o vami poskytnutom súhlase na používanie vašich osobných údajov na marketingové účely, napríklad v podobe prihlásenia na odber ľubovoľných noviniek, aktualizácií prostredníctvom e-mailu, obchodných publikácií, správ z prieskumov a strategických dokumentov. 
 • Informácie o vašich záujmoch, napr. na základe vášho prihlásenia na odber našich publikácií o konkrétnych témach alebo odvetviach.
 • Informácie súvisiace s ľubovoľnými vašimi otázkami, sťažnosťami alebo spormi. 
 • Ďalšie vami poskytnuté osobné údaje.

2.2    Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše informácie môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • Na získanie a udržanie kontaktu s vami.
 • Na propagáciu našich (nových) produktov a služieb a informovanie vás o nich.
 • Na organizáciu podujatí a iných propagačných aktivít.
 • Na analyzovanie vašich záujmov a možných podnikateľských príležitostí pre nás.
 • Na získanie vášho názoru na určité záležitosti, napr. prostredníctvom prieskumov (spokojnosti zákazníkov).
 • Na riešenie otázok, sťažností alebo sporov.

2.3    Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba prípade, ak to povoľuje niektorý z právnych základov spracovania. Pri vykonávaní našich marketingových aktivít vychádzame z jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

 • Súhlas  
  • Ak je to povinné, požadujeme váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na naše marketingové aktivity. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na prepojenie s možnosťou odhlásenia odberu, ktoré je uvedené v našich e-mailoch, alebo odoslaním formulára online. Ak odvoláte svoj súhlas, neovplyvňuje to zákonnosť nášho používania vašich údajov pred odvolaním vášho súhlasu.
 • Oprávnené záujmy   
  • Vaše informácie môžeme spracúvať, pretože sú potrebné na dosahovanie našich oprávnených záujmov pri vykonávaní našich marketingových aktivít. Z dôvodu našich podnikateľských záujmov môžeme napríklad zhromažďovať, analyzovať a interpretovať informácie o našich zákazníkoch s cieľom nájsť nové príležitosti predaja a rozvoja produktov a služieb, aby sme vyhoveli preferenciám a potrebám našich zákazníkov.


2.4    Kde sme získali vaše informácie?

Na marketingové účely získavame informácie o vás predovšetkým od vás. V iných prípadoch môžeme získať vaše osobné údaje z rozličných nižšie uvedených zdrojov. 

 • Subjekty, ktoré nám vás odporučia alebo ktorým ste poskytli súhlas na zdieľanie údajov s nami. 
 • Tretie strany, s ktorými spolupracujeme v súvislosti s našimi marketingovými aktivitami. 
 • Internet (vrátane sociálnych médií) v rozsahu, ktorý povoľujú príslušné právne predpisy.

2.5    Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Informácie o vás, ktoré sa môžu považovať za osobné údaje, môže spoločnosť Atradius zverejniť: 

 • spoločnostiam, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, obchodných partnerom a poskytovateľom služieb spoločnosti Atradius.

3.    Ak ste zákazník, strana v súvislosti s poistkou, sprostredkovateľ, spoluručiteľ, obchodný partner alebo dodávateľ

3.1    Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Môžeme spracúvať nasledujúce informácie o vašom podniku, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, ak ide o údaje súvisiace s jednotlivcom (napr. v prípade živnostníka, riaditeľa spoločnosti, (konečného) skutočného vlastníka, akcionára, príjemcu, odborníka v určitej oblasti atď.).

 • Kontaktné údaje a osobné identifikačné údaje, napr. vaše meno, titul, funkcia, telefónne číslo, e-mail, (pracovná) adresa, krajina, dátum a miesto narodenia, identifikačné údaje, názov subjektu. 
 • Ak vaša spoločnosť nie je právnickou osobou, môžeme spracúvať aj údaje o bankovom účte, histórii nárokov, identifikačnom čísle DPH, podrobnostiach zmluvy s vami a finančných informáciách.

3.2    Prečo zhromažďujeme osobné údaje? 


Môžeme spracúvať informácie o vašom podniku, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, na nasledujúce účely:

 • Na plnenie a poskytovanie služieb v súvislosti so zmluvami. Môže to zahŕňať: spracovanie transakcií, komunikáciu s vami, hodnotenie (obchodných) poistných rizík a krytia, vykonávanie spracovania nárokov, spätné vymáhanie prostriedkov, poskytovanie riadenia úverov (úverového rizika) a služieb a produktov obchodnej spravodajskej činnosti, vymáhanie dlhov, poskytovanie služieb podpory zákazníkom, riešenie sťažností a sporov.
 • Na vykonávanie kontrol zameraných na „poznanie svojho obchodného partnera“, podvody, pranie špinavých peňazí, terorizmus, sankčné zoznamy a iných typov kontrol dodržiavania predpisov. 
 • Na optimalizáciu našich produktov a služieb, vykonávanie prieskumov (trhu) a štatistických analýz.
 • Na administratívne účely v rámci skupiny podnikov spoločnosti Atradius a na riadenie a ochranu našej infraštruktúry informačných technológií. 
 • Na marketingové účely: ďalšie podrobnosti nájdete uvedené v odseku 2 vyššie.
 • Na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
 • Na dodržiavanie príkazu regulačného orgánu/orgánu verejnej správy alebo povinnosti podľa príslušných právnych predpisov alebo nariadení alebo (dobrovoľných) regulačných, odvetvových alebo sektorových kódexov alebo usmernení.

3.3    Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba prípade, ak to povoľuje niektorý z právnych základov spracovania. Pri spracúvaní vašich informácií vychádzame z jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

 • Oprávnené záujmy   

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, pretože sú potrebné na dosahovanie našich oprávnených záujmov pri vykonávaní našich podnikateľských aktivít. 

 • Ponuka a rozvoj produktov a služieb v oblasti úverového poistenia, poistných záruk, zaistenia, inkasovania pohľadávok, ako aj služieb obchodnej spravodajskej činnosti, ktorých cieľom je pomáhať spoločnostiam po celom svete poskytovaním informácií a ochrany pred rizikom platobnej neschopnosti spojeným s predajom tovarov a služieb.
 • Ako nevyhnutná podmienka uzatvorenia a plnenia zmlúv so spoločnosťou alebo podnikom, s ktorým máte prepojenie. 

V prípade, ak prevažujú vaše záujmy, nebudeme spracúvať vaše osobné údaje.

 • Plnenie zmluvy 

Ak ste živnostník, musíme spracovať vaše osobné údaje na uzatvorenie a plnenie zmlúv. 

 • Právna povinnosť 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, ak je to nevyhnutné na dodržanie niektorej z našich právnych povinností, napríklad na vykonávanie kontrol dodržiavania predpisov alebo na dodržiavanie príkazov regulačného orgánu/orgánu verejnej správy alebo povinností podľa odvetvových alebo sektorových kódexov.

3.4    Kde sme získali vaše informácie?

Osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť Atradius, môžu pochádzať z rozličných zdrojov: 

 • Priamo od vás alebo od spoločnosti, s ktorou máte prepojenie, vrátane osôb, ktoré vás zastupujú alebo majú oprávnenie od vás alebo takejto spoločnosti. 
 • Od spoločností, pobočiek, dcérskych spoločností alebo obchodných partnerov spoločnosti Atradius. 
 • Z (verejne) dostupných zdrojov.
 • Od predajcov informácií/údajov.

3.5    Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Osobné údaje môžeme na naplnenie našich účelov zverejniť: 

 • Stranám, ktoré majú oprávnenie od vás alebo spoločnosti, s ktorou máte prepojenie.
 • Spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam, pobočkám spoločnosti Atradius. 
 • Tretím stranám ako likvidátorom poistných udalostí, agentúram v oblasti odhaľovania a predchádzania trestným činom a podvodom, zaisťovateľom, iným poisťovateľom, bankám, obchodným partnerom, audítorom, právnym zástupcom, inkasantom pohľadávok a iným poskytovateľom služieb.
 • Organizáciám holandského štátu, pre ktoré spoločnosť Atradius Dutch State Business N.V. spravuje prostriedky holandského štátu pre holandské spoločnosti (iba ak spolupracujete s našou spoločnosťou Dutch State Business).
 • Poradcom alebo iným odborníkom na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu podnikateľských činností alebo zákonných práv.
 • Orgánom presadzovania práva, regulačným orgánom/orgánom verejnej správy: ak je to zákonom vyžadované alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv. 

4.    Ak obchodujete vy alebo vaša spoločnosť s našimi zákazníkmi („kupujúci“, „dlžník“, alebo „príjemca“)

4.1    Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Môžeme spracúvať nasledujúce informácie o vašom podniku, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, pokiaľ ide o údaje súvisiace s jednotlivcom (napr. v prípade živnostníka, riaditeľa spoločnosti, (konečného) skutočného vlastníka, akcionára, odborníka v určitej oblasti atď.).

 • Kontaktné údaje a osobné identifikačné údaje, napr. vaše meno, titul, funkcia, telefónne číslo, e-mail, (pracovná) adresa, krajina, dátum a miesto narodenia, identifikačné údaje, názov subjektu. 
 • Ak vaša spoločnosť nie je právnickou osobou, môžeme spracúvať aj údaje o bankovom účte, histórii nárokov a platieb, podnikateľskej registrácii, identifikačnom čísle DPH, finančných informáciách, stave platobnej neschopnosti a zdrojoch majetku.

4.2    Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Môžeme spracúvať informácie o vašom podniku, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, na nasledujúce účely:

 • Na plnenie a poskytovanie služieb v súvislosti so zmluvami uzavretými s našimi zákazníkmi. Napríklad: spracovanie transakcií, komunikáciu s vami, hodnotenie (obchodných) poistných rizík a krytia, vykonávanie spracovania nárokov, spätné vymáhanie prostriedkov, poskytovanie riadenia úverov (úverového rizika) a služieb a produktov obchodnej spravodajskej činnosti, vymáhanie dlhov, riešenie sťažností a sporov.
 • Na vykonávanie kontrol zameraných na podvody, pranie špinavých peňazí, terorizmus, sankčné zoznamy a iných typov kontrol dodržiavania predpisov.
 • Na optimalizáciu našich produktov a služieb, vykonávanie prieskumov (trhu) a štatistických analýz.
 • Na administratívne účely v rámci skupiny podnikov spoločnosti Atradius a na riadenie a ochranu našej infraštruktúry informačných technológií.
 • Na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
 • Na dodržiavanie príkazu regulačného orgánu/orgánu verejnej správy alebo povinnosti podľa príslušných právnych predpisov alebo nariadení alebo (dobrovoľných) regulačných, odvetvových alebo sektorových kódexov alebo usmernení.

4.3    Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba prípade, ak to povoľuje niektorý z právnych základov spracovania. Pri spracúvaní vašich informácií vychádzame z jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov:

 • Oprávnené záujmy
 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, pretože sú potrebné na dosahovanie našich oprávnených záujmov pri vykonávaní našich podnikateľských aktivít.
 • Ponuka a rozvoj produktov v oblasti úverového poistenia, zaistenia, poistných záruk a inkasovania pohľadávok, ako aj služieb v oblasti riadenia úverov (úverového rizika) a obchodnej spravodajskej činnosti, ktorých cieľom je pomáhať spoločnostiam po celom svete poskytovaním informácií a ochrany pred rizikom platobnej neschopnosti spojeným s predajom tovarov a služieb.
 • Podľa potreby na uzatvorenie a plnenie zmlúv s našimi zákazníkmi.
 • Na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.
 • V prípade, ak prevažujú vaše záujmy, nebudeme spracúvať vaše osobné údaje.
 • Právna povinnosť
 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na dodržanie niektorej z našich právnych povinností, napríklad na vykonávanie kontrol dodržiavania predpisov alebo na dodržiavanie príkazov regulačného orgánu/orgánu verejnej správy alebo povinností podľa odvetvových alebo sektorových kódexov.

4.4    Kde sme získali vaše informácie?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu pochádzať z rozličných zdrojov: 

 • Priamo od našich zákazníkov alebo od vás, vrátane od osôb zastupujúcich zákazníka alebo vás.
 • Od spoločností, pobočiek, dcérskych spoločností alebo obchodných partnerov spoločnosti Atradius.
 • Z (verejne) dostupných zdrojov.
 • Od predajcov informácií/údajov.

4.5    Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Osobné údaje môžeme na naplnenie našich účelov zverejniť: 

 • Našim zákazníkom a stranám s oprávnením od zákazníka (napríklad sprostredkovateľom, zástupcom, spoločnostiam, ktoré patria do skupiny zákazníka).
 • Spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam, pobočkám spoločnosti Atradius.
 • Tretím stranám ako likvidátorom poistných udalostí, agentúram v oblasti odhaľovania a predchádzania trestným činom a podvodom, zaisťovateľom, iným poisťovateľom, bankám, obchodným partnerom, audítorom, právnym zástupcom, inkasantom pohľadávok a iným poskytovateľom služieb.
 • Poradcom alebo iným odborníkom na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu podnikateľských činností alebo zákonných práv.
 • Orgánom presadzovania práva, regulačným orgánom/orgánom verejnej správy: ak je to zákonom vyžadované alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv.

5.    Ako prenášame vaše osobné údaje mimo EHP?

Spracovanie vašich osobných údajov môže zahŕňať aj prenos vašich osobných údajov v rámci skupiny Atradius alebo vybratým tretím stranám. Subjekty v rámci skupiny Atradius alebo vybraté tretie strany sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). V príslušných prípadoch sme prijali potrebné ochranné opatrenia pri prenose vašich osobných údajov do krajiny mimo EHP, ak takáto krajina neposkytuje primeranú ochranu podľa príslušných právnych predpisov na ochranu údajov, vrátane štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou.

6.    Ako chránime vaše osobné údaje? 

Usilujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. S cieľom predchádzať neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu sme prijali príslušné fyzické, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme a spracúvame.

7.    Ako dlho uchovávame vaše informácie?

Vo všeobecnosti budeme uchovávať osobné údaje iba: (i) počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na príslušný obchodný účel; (ii) v rozsahu odôvodnene potrebnom na dodržanie akýchkoľvek príslušných právnych predpisov alebo (iii) ako je primerané v súvislosti s príslušnými ustanoveniami o premlčacej dobe. Spoločnosť Atradius môže stanoviť (napr. v doplňujúcom vyhlásení, oznámení alebo rozvrhu uchovania záznamov) konkrétne časové obdobie, počas ktorého budú uchovávané jednotlivé kategórie osobných údajov.

8.    Ako nás môžete kontaktovať, získať prístup k vašim informáciám a aktualizovať ich?

 • Ako dotknutá osoba máte určité práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Môžete:
 • požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktorými disponujeme,
 • požiadať nás o opravu alebo doplnenie vašich informácií, ak ste nadobudli, presvedčenie, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné,
 • požiadať nás o vymazanie určitých osobných údajov,
 • požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 • vzniesť námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

Vašu žiadosť alebo sťažnosť nám môžete odoslať prostredníctvom formulára online.
Vašu žiadosť vyriešime s náležitou starostlivosťou a v súlade s príslušnými predpismi na ochranu údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov vo vašej krajine.

Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Atradius môžete kontaktovať e-mailom na adrese dpo@atradius.com.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..