Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Atradius N.V. spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami a pobočkami („Atradius“) je globálnym poskytovateľom v oblasti úverového poistenia, poistných záruk, zaistenia, inkasovania pohľadávok a služieb obchodných informácií/spravodajskej činnosti. Spoločnosť Atradius pôsobí na trhu B2B. Cieľom produktov a služieb, ktoré ponúka spoločnosť Atradius, je poskytovať spoločnostiam na celom svete informácie a ochranu pred rizikom platobnej neschopnosti v súvislosti s predajom tovarov a služieb, a tak im zabezpečovať ochranu pre ich obchodovanie. Prostredníctvom týchto služieb umožňujeme obchodovanie na celosvetovej úrovni. 

Pri poskytovaní našich produktov a služieb vystupuje spoločnosť Atradius ako „prevádzkovateľ údajov“. Zhromažďujeme a spracúvame najmä údaje o spoločnostiach a podnikoch.  Pri tomto procese však spracúvame aj údaje, ktoré by sa mohli považovať za „osobné údaje,” pretože ide o údaje súvisiace s jednotlivcom (napr. v prípade živnostníka, riaditeľa spoločnosti, skutočného vlastníka alebo odborníka v určitej oblasti atď.). Vaša dôvera v spôsob, akým narábame s vašimi osobnými údajmi, je pre nás dôležitá. Keď používate naše webové lokality, aplikácie, portály, prihlásite sa na odber našich noviniek, využijete naše služby ako predstaviteľ alebo kontaktná osoba nášho zákazníka, keď obchodujete (ako protistrana) s našimi zákazníkmi alebo keď s nami spolupracujete ako obchodný partner alebo dodávateľ, je pre nás dôležité používať vaše osobné údaje starostlivo, bezpečne a transparentným spôsobom.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytujeme iba informácie, ktoré sme povinní poskytnúť vo vzťahu so spracovaním osobných údajov na základe zákona o ochrannej osobných údajov. Vysvetľujeme napríklad účely a dôvody na spracovanie osobných údajov, kategorizáciu príslušných osobných údajov, rozdelenie do kategórie zdrojov a príjemcov osobných údajov alebo spôsoby uchovávania vašich osobných údajov a ďalej aj vaše práva ako predmetnej strany.

Dcérske spoločnosti a pobočky Atradius môžu mať aj dodatočné vyhlásenie o ochrane osobných údajov na vlastných (lokálnych) webových stránkach. Pokiaľ ide o spoločnosť Graydon, Iberinform alebo Atradius Instalment Credit Protection (Belgicko), navštívte ich webové stránky s uvedením konkrétnych informácií o ochrane osobných údajov. 

Aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Usilujeme sa o neustále zlepšovanie našich služieb, procesov a tiež o zlepšenie ochrany vašich osobných údajov. Preto môžeme priebežne aktualizovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste toto naše vyhlásenie pravidelne sledovali. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 10. januára 2024.

Kedy zhromažďujeme osobné údaje a kedy sa uplatňuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osoby a zástupcov spoločností, s ktorými spoločnosť Atradius komunikuje. Spoločnosť Atradius bude spracovávať vaše osobné údaje na rôzne účely a na základe rôznych právnych dôvodov v závislosti na vašom obchodnom vzťahu s nami.

Nižšie podrobne popisujeme, kedy zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje, aké sú naše účely a právne dôvody, ktoré nás k tomu vedú, a ako kontrolujeme prístup k vašim údajom.

1. Keď navštívite naše webové lokality

1.1 Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Keď navštívite naše stránky, spracovávame nasledujúce informácie o vás alebo o vašej firme, spoločnosti alebo podnikaní, ktoré môžu byť považované za osobné údaje:

 • Akékoľvek osobné údaje, ktoré zadáte alebo vyplníte, ako je vaše meno, (pracovná) adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie údaje alebo iné informácie poskytnuté v priebehu registrácie do našich produktov alebo služieb alebo keď nás kontaktujete s vašimi otázky či sťažnosťami.
 • Informácie, ktoré nám umožnia, aby sme si vás zapamätali spoločne s vašimi užívateľskými preferenciami v okamihu, keď navštívite naše webové stránky. To zahŕňa stránky, ktoré na webe navštívite, a vašu užívateľskú cestu, webové stránky, ktoré vás odkázali na náš web, typ prehliadača a zariadenia, ktoré používate, ID súborov cookie a vašu IP adresu. Na zhromaždenie tohto typu informácií používame súbory cookies. Ďalšie podrobnosti, napr. akým spôsobom môžete cookies povoliť/zakázať, sú k dispozícii na našej stránke Informácie o cookies.
 • Vaše marketingové preferencie vrátane prihlásenia na odber noviniek, aktualizácií prostredníctvom e-mailov, správ z jednotlivých krajín, aktualizovaných obchodných alebo ekonomických informácií, atď., o ktoré ste prejavili záujem prostredníctvom našich webových stránok.

 

1.2 Prečo zhromažďujeme tieto osobné údaje?

Vyššie uvedené informácie môžeme použiť na nasledujúcim účelom:

 • Na vytvorenie požadovanej ponuky produktov a služieb, ktorá vás zaujíma, na udržanie kontaktu s vami alebo na riešenie vašich sťažností/sporov.
 • Na optimalizáciu našich produktov a služieb vrátane vykonávania prieskumov trhu.
 • Na zaistenie bezpečného fungovania webových stránok a na ochranu našej infraštruktúry informačných technológií.

 

1.3 Právne dôvody pre používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracujeme iba v prípade, ak je to podložené niektorým právnym predpisom týkajúcim sa spracovania osobných údajov. Pri spracovaní vašich informácií preto vychádzame z jedného alebo z viacerých právnych predpisov:

 • Súhlas
  • Žiadame vás o súhlas s používaním určitých súborov cookies prostredníctvom našej webovej lokality. To zahŕňa súhlas na štatistické a marketingové účely. Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete na našej stránke Informácie o cookies.

 

 • Oprávnený záujem

Vaše informácie môžeme spracovávať, pretože sú potrebné alebo dôležité na dosiahnutie našich oprávnených záujmov. Záujmy spoločnosti Atradius sú nasledujúce:

 • K používaniu niektorých súborov cookies nevyžadujeme váš súhlas. V takýchto prípadoch má spoločnosť Atradius oprávnený záujem, aby vám sprístupnila funkčné webové stránky. Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete na našej stránke s informáciami o súboroch cookie.
 • Pokiaľ nás požiadate o skontaktovanie cez kontaktný formulár, bude naším primárnym záujmom, aby sme vám poskytli kvalitné služby, teda predovšetkým včasné a efektívne odpovede na vaše otázky.
 • Naším záujmom je hľadať možnosti optimalizácie našich webových stránok a taktiež zlepšovať ponuky našich produktov a služieb.
 • Naším záujmom je tiež chrániť naše podnikanie, informácie a majetok, vrátane ochrany pred kybernetickými útokmi a podvodmi.

1.4 Kde sme získali vaše informácie?

Niektoré vaše informácie získame automaticky v okamihu, keď navštívite naše webové stránky. Také informácie potom zhromažďujeme v súboroch cookies. Ďalšie podrobnosti o tejto téme nájdete na našej stránke s informáciami o súboroch cookie.

Iné informácie od vás získame, ak nám ich sami aktívne poskytnete. To je napríklad v prípade, keď sa prihlásite k odberu našich noviniek, aktualizácií prostredníctvom e-mailov, správ z jednotlivých krajín, aktualizovaných obchodných alebo ekonomických informácií, atď., o ktoré ste prejavili záujem prostredníctvom našich webových stránok. Pozrite sa tiež na informácie o našich marketingových aktivitách v odseku 2.

1.5 Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť za účelom splnenia našich cieľov výhradne:

 • Pobočkám Atradius, dcérskym spoločnostiam, obchodným partnerom a poskytovateľom služieb Atradius.
 • V súvislosti so súbormi cookie s našimi reklamnými a marketingovými partnermi, ktorí podporujú spoločnosť Atradius v jej online marketingových a analytických aktivitách. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať informácie, ktoré im umožnia zobrazovať reklamu na produkty a služby, ktoré by vás mohli zaujímať, keď navštívite naše webové stránky alebo iné webové stránky.
 • S dôveryhodnými poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí v našom mene poskytujú služby, okrem iného aj hosťovanie našich webových stránok, ukladanie dát, analýzu a údržbu a zabezpečenie webových stránok.
 • Kupujúcim subjektom, ak je obchodná jednotka spoločnosti Atradius predaná alebo prevedená v rámci podnikovej transakcie (iba v prípadoch, keď je nevyhnutné zverejniť osobné údaje, vrátane údajov z Due Diligence („kompletné preverenie“) vykonané pred takou udalosťou (ak to povoľujú platné právne predpisy).

2. Marketing, prieskumy a udalosti

2.1 Aké osobné údaje zhromažďujeme na marketingové účely?

Môžeme o vás spracovávať nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje:

Meno, titul, telefónne číslo, e-mail, (pracovnú adresu), históriu kontaktov.

 • Informácie o vami poskytnutom súhlase so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely, napríklad v prípade, keď sa prihlásite k odberu našich noviniek, aktualizácií prostredníctvom e-mailov, obchodných správ, prieskumov trhu alebo strategických dokumentov.
 • Informácie o vašich záujmoch, napríklad na základe vášho prihlásenia sa k odberu našich publikácií zaoberajúcich sa hospodárskym výskumom pri konkrétnych témach alebo priemyselných odvetviach.
 • Informácie, ktoré nám poskytnete v rámci prieskumu (spokojnosti zákazníkov) alebo súvisiace s vašimi otázkami.
 • Informácie súvisiace s vašimi otázkami, sťažnosťami alebo spormi.
 • Ďalšie vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri ďalšom kontakte s nami (ako napríklad vaše prípadné požiadavky na diétnu stravu pri našich organizovaných akciách).

2.2 Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 • Na propagáciu našich (nových) produktov a služieb, o ktorých vás chceme informovať.
 • Na organizáciu a pozvanie na akcie alebo na iné propagačné aktivity.
 • Na analyzovanie vašich záujmov a potencionálnych obchodných príležitostí, o ktoré môžete prejaviť záujem.
 • Na získanie vášho názoru na určité problematické otázky, napríklad formou dotazníka (dotazník spokojnosti zákazníkov), aby sme ich potom mohli analyzovať pre účely zlepšovania našich produktov a služieb.
 • Na riešenie vašich otázok.

2.3 Právne dôvody pre používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracujeme iba v prípade, ak je to podložené niektorým právnym predpisom týkajúcim sa spracovania osobných údajov. Pri vykonávaní našich marketingových činností preto vychádzame z jedného alebo z viacerých právnych predpisov:

 • Súhlas
  • Pokiaľ je to nutné, žiadame vás o súhlas s používaním vašich osobných údajov na naše marketingové účely. Vás súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že kliknete na link „odhlásenie sa z odberu noviniek,“ ktorý vám uvádzame v našich e-mailoch alebo odoslaním formulára online. Pokiaľ odvoláte svoj súhlas, neovplyvní to zákonné používanie vašich osobných údajov, s ktorými pracujeme, ešte pred okamihom odvolania vášho súhlasu.
 • Oprávnený záujem
  • Na použitie vašich osobných údajov na marketingové účely nepotrebujeme mať vždy váš súhlas. Môže to tak byť napríklad v prípade, že spoločnosť Atradius získala vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom našich produktov alebo služieb, a my túto adresu použijeme na priamy marketing našich podobných produktov alebo služieb. V takom prípade sa spoliehame na to, že je naším záujmom informovať vás o ďalších produktoch a službách, ktoré by vás alebo firmu, ktorú zastupujete, mohli zaujímať.
  • Vaše údaje tiež spracovávame podľa potreby, aby sme našli nové príležitosti na predaj a rozvoj produktov a služieb a tiež aby sme porozumeli preferenciám a potrebám našich zákazníkov.
  • Informácie spracovávame podľa potreby za účelom organizovania a organizovania akcií (vrátane webinárov) na podporu našich produktov a služieb alebo iných iniciatív spoločnosti Atradius.

2.4 Kde sme získali vaše informácie?

Na marketingové účely o vás získavame informácie, ktoré sa vás týkajú, predovšetkým od vás. V iných prípadoch môžeme získať vaše osobné údaje z rôznych zdrojov uvedených nižšie:

 • Subjekty, ktoré nám na vás dávajú odporúčania alebo ktorým ste vy sami poskytli súhlas, že s nami môžu zdieľať vaše osobné údaje.
 • Tretie strany, s ktorými spolupracujeme v súvislosti s našimi marketingovými činnosťami.
 • Internet (vrátane sociálnych médií) v rozsahu, v akom je využívanie jeho zdrojov a informácií povolené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.5 Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Spoločnosť Atradius o vás môže zverejniť informácie, ktoré sa môžu považovať za osobné údaje, výhradne:

 • Pobočkám Atradius, dcérskym spoločnostiam a obchodným partnerom a poskytovateľom služieb Atradius.
 • Dôveryhodným poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí poskytujú služby v našom mene, okrem iného vrátane prieskumu trhu, analýzy produktov a analytického rozboru alebo organizátorom webinárov a ostatných akcií.
 • Kupujúcim subjektom, ak je obchodná jednotka spoločnosti Atradius predaná alebo prevedená v rámci podnikovej transakcie (iba v prípadoch, keď je nevyhnutné zverejniť osobné údaje, vrátane údajov z Due Diligence („kompletné preverenie“) vykonané pred takou udalosťou (ak to povoľujú platné právne) predpisy)).

3.    Ak ste zákazník, strana v súvislosti s poistkou, sprostredkovateľ, spoluručiteľ, obchodný partner alebo dodávateľ

3.1 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

Počas poskytovania našich produktov a služieb môžeme spracovávať nasledujúce informácie o vašej firme, ktoré sa môžu považovať za osobné údaje, pokiaľ sa to týka údajov, ktoré sú v priamom vzťahu s jednotlivcom (napr. živnostník, spoločnosť, riaditeľ spoločnosti, (konečný) skutočný vlastník, akcionár, príjemca, kľúčový profesionálny kontakt alebo zástupca atď.)

 • Ak ste kontaktnou osobou alebo zástupcom spoločnosti alebo iného subjektu s právnou subjektivitou, môžeme spracovávať váš kontakt, osobné identifikačné údaje, napríklad vaše meno, titul, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mail, (pracovná) adresa, krajina pôvodu, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo názov spoločnosti.
 • Ak podnikáte prostredníctvom právneho subjektu, ako je napríklad živnostník alebo obchodná/verejná obchodná spoločnosť, môžeme o vás tiež spracovávať údaje týkajúce sa vášho bankového účtu, platobnej histórie, živnostenského listu, identifikačného čísla DPH, finančné informácie, informácie o stave platobnej neschopnosti, vlastného kapitálu a finančných zdrojoch majetku vo vzťahu k vášmu podnikaniu.

3.2 Prečo zhromažďujeme tieto osobné údaje?

O vašom podnikaní môžeme spracovávať nasledujúce informácie, ktoré by sa mohli považovať za osobné údaje, ak sú použité na nasledujúce účely:

 • Na sprostredkovanie a poskytovanie služieb vyplývajúcich zo zmluvných podmienok. To môže zahŕňať: spracovanie finančných transakcií, komunikáciu s vami v súvislosti so službami, ktoré od nás využívate, posúdenie (obchodných) podnikateľských rizík a výška poistného krytia, likvidáciu škodových udalostí, vysporiadanie právnych nákladov, poskytovanie riadenia (úverových) rizík a služieb z našej ponuky inteligentnej obchodnej činnosti produktov a služieb, správu vymáhania pohľadávok, poskytovanie služieb podpory našim zákazníkom alebo riešenie sťažností a sporov.
 • Na kontrolu našich zákazníkov podľa princípu „poznáte svojho obchodného partnera?,“ sledovanie podvodných aktivít, pranie špinavých peňazí, kontrolovanie zoznamov sankcií alebo na overenie, či sú správne dodržiavané súvisiace legislatívne predpisy.
 • Na optimalizáciu našich produktov a služieb, vykonávanie prieskumov (trhu) a na vypracovanie štatistických analýz (ďalšie podrobnosti k tejto téme nájdete v odseku 2 vyššie).
 • Na administratívne účely v rámci skupiny Atradius a na riadenie a ochranu infraštruktúry u našich informačných technológií.
 • Na marketingové účely: podrobnosti k tejto problematike sú bližšie špecifikované v sekcii 2 vyššie.
 • Na preukázanie právneho nároku, začatie vyšetrovania alebo na uplatnenie práva na obhajobu vyplývajúcu z týchto právnych nárokov.
 • Na konanie v súlade s príkazmi z kontrolného/regulačného orgánu verejnej správy alebo na dodržanie povinností podľa príslušných právnych predpisov a noriem alebo k (dobrovoľným) regulačným, odvetvovým, či sektorovým kódexovým opatreniam a predpisom.

3.3 Právne dôvody pre používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracujeme iba v prípade, ak je to podložené niektorým právnym predpisom týkajúcim sa spracovania osobných údajov. Pri spracovávaní vašich informácií preto vychádzame z jedného alebo z viacerých právnych predpisov:

 • Oprávnený záujem

Vaše informácie môžeme spracovávať, pretože sú potrebné alebo dôležité na dosiahnutie našich oprávnených záujmov v priebehu realizácie našich obchodných činností.

 • Poskytovanie služieb a rozvoj produktov v oblasti poistenia pohľadávok, poskytovanie záruk, zabezpečenie, vymáhanie pohľadávok vrátane dodržiavania osvedčených praktík a postupov na trhu, rovnako ako poskytovanie služieb z našej ponuky inteligentnej obchodnej činnosti produktov a služieb, ktorých cieľom je pomáhať spoločnostiam po celom svete, aby mali kvalitné, aktualizované informácie a zaistiť im ochranu pred rizikom vzniku platobnej neschopnosti spojeným s predajom tovaru a služieb.
 • Efektívne vykonávanie našich obchodných činností ako medzinárodnej skupiny podnikov.
 • Pokiaľ je to nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvných podmienok s firmou, spoločnosťou alebo s podnikom, s ktorým ste právne spojení.
 • Chrániť naše podnikanie, informácie a majetok, vrátane uplatnenia našich obchodných práv alebo práva na obranu proti (potenciálnym) súdnym kauzám.
 • Plnenie zmluvy

Pokiaľ ste živnostník alebo ste súčasťou nejakého partnerského právneho subjektu, musíme vaše osobné údaje spracovávať za účelom uzavretia alebo plnenia zmluvných podmienok.

 • Zákonná povinnosť

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, ak je to potrebné, aby sme splnili jednu z našich právnych povinností, napríklad na to, aby sme vykonali kontrolu týkajúcu sa dodržiavania predpisov voči kontrolnému/regulačnému orgánu verejnej správy, vrátane, ale nie len, kontroly boja proti praniu špinavých peňazí, kontroly a preverenia skutočných vlastníkov nehnuteľnosti, preverenia sankčných zoznamov alebo aby sme splnili naše ohlasovacie povinnosti voči odvetvovým alebo sektorovým kódexom a predpisom.

3.4 Kde sme získali vaše informácie?

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Atradius spracováva, môžu pochádzať z rôznych zdrojov:

 • Priamo od vás alebo zo spoločnosti, s ktorou ste v spojení, a to vrátane osôb, ktoré vás zastupujú alebo majú plnú moc k vášmu zastupovaniu alebo k zastupovaniu vašej spoločnosti.
 • Od spoločnosti Atradius, jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo od obchodných partnerov spoločnosti Atradius.
 • Z (verejne) dostupných zdrojov.
 • Z informačných/dátových zdrojov, pokiaľ je to povolené zákonom (napríklad, ale nie bezvýhradne, za účelom kontroly skutočného majetkového vlastníctva a vlastníckej štruktúry firiem u našich zákazníkov).

3.5 Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Na naplnenie a dosiahnutie našich cieľov môžeme zverejniť vaše osobné údaje, iba:

 • Stranám, ktoré od vás majú plnú moc k vášmu zastupovaniu alebo k zastupovaniu vašej spoločnosti.
 • Spoločnosti Atradius, jej dcérskym spoločnostiam a pobočkám Atradius.
 • Dôveryhodným poskytovateľom služieb tretích strán ako likvidátorom poistných udalostí, útvaru pre odhaľovanie korupcie a finančnej kriminality, zaisťovateľom, iným poisťovniam, bankám, obchodným partnerom, audítorom, právnym zástupcom, špecialistom v oblasti vymáhania pohľadávok, a iným poskytovateľom služieb Atradius.
 • Organizáciám holandského štátu, pre ktoré agentúra Duch State Business N.V. spravuje svoje prostriedky a vývozné úvery (ECA) pre Holandsko (toto platí iba v prípade, že spolupracujete s agentúrou Duch State Business).
 • Právnym agentúram alebo právnym zástupcom za účelom preukázania alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na poskytnutie právnej ochrany vašich podnikateľských činností alebo zákonných práv (napríklad právnym poradcom).
 • Agentúram a právnym inštitúciám uplatňujúcim vymáhanie práva na súde, súdom, kontrolným/regulačným orgánom verejnej správy: ak je tak zákonom stanovené alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv.
 • Kupujúcim subjektom, ak je obchodná jednotka spoločnosti Atradius predaná alebo prevedená v rámci podnikovej transakcie (iba v prípadoch, keď je nevyhnutné zverejniť osobné údaje, vrátane údajov z Due Diligence („kompletné preverenie“) vykonané pred takou udalosťou (ak to povoľujú platné právne) predpisy)).

4.    Ak obchodujete vy alebo vaša spoločnosť s našimi zákazníkmi („kupujúci,“ „dlžník“ alebo „príjemca“)

4.1 Aké osobné údaje zhromažďujeme?

O vašej firme môžeme spracovávať nasledujúce údaje, ktoré môžu byť klasifikované za osobné údaje, pokiaľ sa to týka údajov, ktoré sú v priamom vzťahu s jednotlivcom (napríklad v prípade živnostníka, riaditeľa spoločnosti, (skutočného) vlastníka spoločnosti, akcionára, oprávnenej osoby , odborného poradcu alebo zástupcu, a pod.).

 • Ak ste kontaktnou osobou alebo zástupcom spoločnosti alebo iného subjektu s právnou subjektivitou, môžeme spracovávať váš kontakt, osobné identifikačné údaje, napríklad vaše meno, titul, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mail, (pracovná) adresa, krajina pôvodu, dátum a miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo názov spoločnosti.
 • Ak podnikáte prostredníctvom právneho subjektu, ako je napríklad živnostník alebo obchodná/verejná obchodná spoločnosť, môžeme o vás tiež spracovávať údaje týkajúce sa vášho bankového účtu, platobnej histórie, živnostenského listu, identifikačného čísla DPH, finančné informácie, informácie o stave platobnej neschopnosti, vlastného kapitálu a finančných zdrojoch majetku vo vzťahu k vášmu podnikaniu.

4.2 Prečo zhromažďujeme tieto osobné údaje?

O vašej firme môžeme spracovávať údaje, ktoré môžu byť klasifikované za osobné údaje, na nasledujúce účely:

 • Na sprostredkovanie a poskytovanie služieb vyplývajúcich zo zmluvných podmienok. To môže zahŕňať: spracovanie finančných transakcií, komunikáciu s vami v súvislosti so službami mimosúdneho vymáhania alebo poistenie pohľadávok, ktoré od nás využívate, posúdenie (obchodných) podnikateľských rizík a výška poistného krytia, likvidáciu škodových udalostí, vysporiadanie právnych nákladov, poskytovanie riadenia (úverových) rizík a služieb z našej ponuky inteligentnej obchodnej činnosti služieb, správu vymáhania pohľadávok.
 • Na vykonávanie kontroly a na sledovanie podvodných aktivít, pranie špinavých peňazí, kontrolovanie zoznamov sankcií alebo na overenie, či sú správne dodržiavané súvisiace legislatívne predpisy.
 • Na optimalizáciu našich produktov a služieb, vykonávanie prieskumov (trhu) a na vypracovanie štatistických analýz (ďalšie podrobnosti k tejto téme nájdete v odseku 2 vyššie).
 • Na administratívne účely v rámci skupiny Atradius a na riadenie a ochranu infraštruktúry u našich informačných technológií.
 • Na preukázanie právneho nároku, začatie vyšetrovania alebo na uplatnenie práva na obhajobu vyplývajúcu z týchto právnych nárokov.
 • Na konanie v súlade s príkazmi z kontrolného/regulačného orgánu verejnej správy alebo na dodržanie povinností podľa príslušných právnych predpisov a noriem alebo k (dobrovoľným) regulačným, odvetvovým, či sektorovým kódexovým opatreniam a predpisom.

4.3 Právne dôvody pre používanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracujeme iba v prípade, ak je to podložené niektorým právnym predpisom týkajúcim sa spracovania osobných údajov. Pri spracovávaní vašich informácií preto vychádzame z jedného alebo z viacerých právnych predpisov:

 • Oprávnený záujem

Vaše informácie môžeme spracovávať, pretože sú potrebné alebo dôležité na dosiahnutie našich oprávnených záujmov v priebehu realizácie našich obchodných činností.

 • Poskytovanie služieb a rozvoj produktov v oblasti poistenia pohľadávok, poskytovanie záruk, zabezpečenie, vymáhanie pohľadávok, rovnako ako poskytovanie služieb z našej ponuky inteligentnej obchodnej činnosti produktov a služieb, ktorých cieľom je pomáhať spoločnostiam po celom svete, aby mali kvalitné, aktualizované informácie a zaistiť im ochranu pred rizikom vzniku platobnej neschopnosti spojeným s predajom tovaru a služieb vrátane dodržiavania osvedčených praktík a postupov na trhu,
 • Pokiaľ je to nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvných podmienok s našimi zákazníkmi.
 • Efektívne vykonávanie našich obchodných činností ako medzinárodnej skupiny podnikov.
 • Chrániť naše podnikanie, informácie a majetok, vrátane uplatnenia našich obchodných práv alebo práva na obranu proti (potenciálnym) súdnym kauzám.
 • Zákonná povinnosť

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, aby sme splnili naše právne povinnosti napríklad na to, aby sme vykonali kontrolu týkajúcu sa dodržiavania platných zákonov o vymáhaní pohľadávok, predpisov voči kontrolnému/regulačnému orgánu verejnej správy alebo aby sme splnili naše právne záväzné ohlasovacie povinnosti voči odvetvovým alebo sektorovým kódexom a predpisom.

4.4 Kde sme získali vaše informácie?

Osobné údaje, ktoré spracovávame, môžu pochádzať z rôznych zdrojov:

 • Priamo od našich zákazníkov alebo od vás, a to vrátane osôb, ktoré vás zastupujú alebo majú plnú moc k vášmu zastupovaniu u našich zákazníkov.
 • Od spoločnosti Atradius, jej dcérskych spoločností, pobočiek alebo od obchodných partnerov spoločnosti Atradius.
 • Z (verejne) dostupných zdrojov.
 • Od predajcov informácií/údajov (napríklad spoločnosti poskytujúce úverové a finančné informácie).

4.5 Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Na naplnenie a dosiahnutie našich cieľov môžeme zverejniť vaše osobné údaje:

 • Našim zákazníkom a stranám po konzultácii so zákazníkom (napríklad sprostredkovatelia, zástupcovia alebo spoločnosti, ktoré patria do skupiny globálnych zákazníkov).
 • Spoločnosti Atradius, jej dcérskym spoločnostiam a pobočkám Atradius.
 • Dôveryhodným poskytovateľom služieb tretích strán a obchodným partnerom ako likvidátorom poistných udalostí, útvaru pre odhaľovanie korupcie a finančnej kriminality, zaisťovateľom, iným poisťovniam, bankám, obchodným partnerom, audítorom, právnym zástupcom, špecialistom v oblasti vymáhania pohľadávok a iným poskytovateľom služieb Atradius.
 • Právnym agentúram alebo právnym zástupcom za účelom preukázania alebo uplatnenia právnych nárokov alebo na poskytnutie právnej ochrany vašich podnikateľských činností alebo zákonných práv.
 • Agentúram a právnym inštitúciám uplatňujúcim vymáhanie práva na súde, súdom, kontrolným/regulačným orgánom verejnej správy: ak je tak zákonom stanovené alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv.
 • Kupujúcim subjektom, ak je obchodná jednotka spoločnosti Atradius predaná alebo prevedená v rámci podnikovej transakcie (iba v prípadoch, keď je nevyhnutné zverejniť osobné údaje, vrátane údajov z Due Diligence („kompletné preverenie“) vykonané pred takou udalosťou (ak to povoľujú platné právne) predpisy)).

 

5. Medzinárodné odovzdávanie osobných údajov

Vzhľadom k medzinárodnému charakteru našej spoločnosti a našim obchodným aktivitám môžu byť údaje, ktoré spracovávame, odovzdávané iným subjektom v rámci skupiny Atradius alebo vybraným tretím stranám alebo k nim môžu mať tieto skupiny a strany prístup. Tieto subjekty a tretie strany sa nachádzajú v rôznych krajinách sveta. Aby sme splnili a dodržali účely popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje odovzdané aj do inej krajiny, než je krajina vášho trvalého bydliska.

Vaše osobné údaje odovzdávame iba v rámci príslušného zákona o ochrane osobných údajov a v súlade s našou zmluvou o odovzdávaní osobných údajov vo vnútri skupiny.

Pokiaľ odovzdávame osobné údaje mimo vyhradeného právneho rámca, ako je napr. Európsky hospodársky priestor ("EHP"), prijali sme na tento účel vhodné ochranné opatrenia, aby sme vám zaistili zodpovedajúcu úroveň ochrany podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Ide o ochranné opatrenia, ako sú Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo odovzdanie do krajiny, ktorá poskytuje zodpovedajúcu úroveň ochrany podľa adekvátneho rozhodnutia Európskej komisie.

Ak vaše osobné údaje odovzdávame mimo EHP, môžete nás požiadať o informácie týkajúce sa príslušných bezpečnostných opatrení.

6. Akým spôsobom chránime vaše osobné údaje

Zaviazali sme sa zaistiť vám, že vaše osobné údaje u nás budú vždy v bezpečí. Preto, aby sme zabránili neoprávneným prístupom alebo zverejnením vašich osobných údajov, prijali sme zodpovedajúce fyzické, technické a organizačné opatrenia, aby sme ochránili a zabezpečili vaše osobné údaje, ktoré u nás zhromažďujeme a spracovávame.

Okrem toho vždy, keď poskytujeme prístup k osobným údajom alebo ich inak predávame tretím stranám (ako je popísané v oddieloch 1-4), podnikáme patričné kroky na zabezpečenie toho, aby všetky osobné údaje podliehali rovnakej vecnej alebo podobne vecnej úrovni ochrany, akú spoločnosť Atradius v tejto oblasti uplatňuje. To okrem iného zahŕňa aj posúdenie bezpečnosti dodávateľov a uzatváranie zmluvných podmienok na ochranu osobných údajov (vrátane dohôd o spracovaní týchto údajov) s tretími stranami.

7. Ako dlho uchovávame vaše informácie

V zásade budeme uchovávať vaše osobné údaje: (i) po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie požadovaného obchodného účelu; (ii) v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na splnenie všetkých platných právnych predpisov; alebo (iii) ak je to vhodné na dodržanie príslušných ustanovení s ohľadom na dobu ich premlčania. Spoločnosť Atradius môže stanoviť (napríklad v dodatku zmluvy, dopĺňajúcom oznámenie alebo v pláne na uchovávanie záznamov) konkrétne časové obdobie, podľa ktorého budú jednotlivé kategórie osobných údajov najdlhšie uchovávané.

8. Ako nás môžete kontaktovať, získať prístup k svojim informáciám a tieto informácie aktualizovať

Ako subjekt, ktorý nám poskytuje informácie, máte určité práva vyplývajúce zo zákona, týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Môžete:

 • Požiadať nás o prístup k svojim osobným údajom, ktorými disponujeme alebo o informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.
 • Požiadať nás o opravu alebo o doplnenie svojich informácií, pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo nedostačujúce.
 • Požiadať nás o zmazanie určitých svojich osobných údajov (s výnimkou prípadov, keď sme povinní ich uchovávať zo zákona alebo za účelom zistenia, riadenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo pre iný z našich oprávnených obchodných účelov, ako je napríklad vymáhanie pohľadávok menom a v zastúpení našich zákazníkov).
 • Odovzdať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, tretej strane, pokiaľ tieto údaje spracovávame na základe vášho súhlasu alebo vyplývajú z vašich zmluvných podmienok a takéto spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Požiadať nás o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov pokiaľ sa domnievate, že sú tieto údaje nepresné alebo že ich spracovanie je nezákonné alebo že vaše údaje už nepotrebujeme spracovávať na konkrétne účely (ak nemôžeme osobné údaje vymazať zo zákonnej alebo inej povinnosti.
 • Vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, kedy je právnym dôvodom pre spracovanie vašich osobných údajov náš oprávnený záujem. Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ sa nedomnievame, že máme závažné a oprávnené dôvody na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami a právami alebo pokiaľ musíme tieto údaje naďalej spracovávať za účelom zistenia, konania alebo obhajoby právnych nárokov alebo na účely vymáhania pohľadávok menom a v zastúpení našich zákazníkov.
 • Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť: (i) kliknutím na odkaz na odhlásenie sa z posielania našich marketingových e-mailov; (ii) zmenou preferencií súborov cookie alebo odoslaním online formulára. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nebude to mať vplyv na zákonnosť nášho používania vašich osobných údajov v období pred odvolaním vášho súhlasu.

 

Vašu žiadosť alebo sťažnosť nám môžete odoslať prostredníctvom formulára online.
Vašu žiadosť vyriešime s náležitou starostlivosťou a v súlade s príslušnými predpismi na ochranu údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov vo vašej krajine.

Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Atradius môžete kontaktovať e-mailom na adrese dpo@atradius.com.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..