Právne oznámenie

Ak máte prístup k špeciálnym produktom a službám prostredníctvom Internetových Stránok, môžu sa na tieto služby vzťahovať dodatočné zmluvné podmienky.

Všeobecný súhlas

Pred použitím týchto Internetových Stránok by ste si mali prečítať a odsúhlasiť zmluvné podmienky týkajúce sa používania Internetových Stránok. Tým, že tieto Internetové Stránky používate, súhlasíte, že ste k týmto zmluvným podmienkam právne viazaný. Ak so zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste Internetové Stránky používať.

Vlastníctvo

Táto Internetová Stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Atradius a jej pridruženými a dcérskymi spoločnosťami (ďalej len označenie: "Atradius" ).

Prevádzka

Spoločnosť Atradius kontroluje a udržiava tieto Internetové Stránky z Holandska a nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto internetových stránkach alebo ich prostredníctvom, sú relevantné pre iné územia a že sú v ňom dostupné. Internetové Stránky spoločnosti Atradius, ktoré sa zameriavajú na určité územie a na jeho právne prostredie, sú vždy v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami platnými pre dané územie. Žiadne záruky sa nevzťahujú v prípade použitia Internetových Stránok v odlišnom právnom prostredí.

Zmeny zmluvných podmienok

Atradius môže zmeniť tieto zmluvné podmienky a podmienky na používanie Internetových Stránok bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny budú zverejnené v "Právnom oznámení". Ak budete používať Internetové Stránky potom, čo boli zverejnené všetky zmeny, znamená to, že súhlasíte s úpravami v modifikovanej verzii nového Právneho oznámenia v plnom rozsahu. V súlade s tým by ste si čas od času mali prečítať tieto zmluvné podmienky a podmienky pre používanie Internetových Stránok, aby ste si boli vedomí, že poznáte ich poslednej aktuálnej verzii.

Presnosť a pravdivosť

Atradius sa bude uvážlivo snažiť o to, aby poskytoval presné, pravdivé a aktuálne informácie na týchto internetových stránkach. Tieto informácie slúžia ako všeobecné vodítko k záležitostiam, ktoré sú zaujímavé. Použitie a účinok týchto informácií sa môže značne líšiť na základe konkrétnych uvedených údajov. Kvôli kolísaniu zákonov, pravidiel a predpisov a vzhľadom k vlastným rizikám elektronickej komunikácie môže dôjsť k oneskoreniu, vynechaniu alebo k nepresnostiam v informáciách, ktoré tieto Internetové Stránky obsahujú. Všetky informácie sú na týchto Internetových Stránkach poskytované "v aktuálnom stave".

Je Vašou povinnosťou, aby ste zhodnotili presnosť, úplnosť a užitočnosť všetkých názorov, odporúčaní, služieb alebo iných poskytovaných informácií. Všetky informácie obsiahnuté na ktorejkoľvek stránke, zriadenej spoločnosťou Atradius, sú distribuované výhradne v súlade s autorskými, vydavateľskými a distribučnými právami, obsahujú právne, účtovné alebo iné odborné poradenstvo či názory na konkrétne skutočnosti a záležitosti a preto spoločnosť Atradius nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s ich nesprávnym používaním. Ak potrebujete poradiť s Vašimi súkromnými problémami v oblasti podnikania, mali by ste sa poradiť s vlastnými odbornými poradcami.

Dostupnosť

Kým sa bude Atradius primerane snažiť o to, aby zabezpečil sprístupnenie týchto Internetových Stránok, nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty spôsobené v priebehu nedostupnosti týchto Internetových Stránok.

Duševné vlastníctvo

Všetky práva (vrátane autorských práv, ochranných známok, priemyselných vzorov, ochrany databázy), ako aj iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch, grafike, logách, zvuku, softvéru a v ďalších materiáloch zverejnených na týchto internetových stránkach, sú majetkom spoločnosti Atradius alebo sú začlenené do obsahu so súhlasom príslušného majiteľa.

Ste oprávnení na prístup a na používanie týchto Internetových Stránok výhradne pre osobné, nekomerčné účely. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Atradius, alebo bez súhlasu príslušného majiteľa, nesmiete informácie obsiahnuté na týchto internetových stránkach žiadnym spôsobom alebo akýmikoľvek prostriedkami kopírovať, sťahovať, publikovať, distribuovať, upravovať, preposielať, využívať, prenášať alebo reprodukovať, a to vrátane elektronického, či mechanického kopírovanie alebo nahrávanie. Súhlasíte s tým, že materiály a informácie obsiahnuté na týchto internetových stránkach, poskytované spoločnosťou Atradius, môžu byť vytlačené a / alebo stiahnuté len pre Vaše vlastné použitie a nebudú použité na komerčné alebo distribučnom účely

Zabezpečenie heslom

Používanie niektorých častí Internetových Stránok vyžaduje Vaše podrobnejšie prihlásenie. V takom prípade bude nutné, aby ste zadali Vaše prihlasovacie identifikačné údaje (ID) a heslo. Pri prihlasovaní ste zodpovedný za to, aby Vaše prihlasovacie identifikačné údaje zostali tajné a aby bolo prihlásenie pomocou Vášho zariadenia bezpečné a zabránili ste tak neoprávnenému prístupu k Vášmu účtu. Predovšetkým je nutné, aby ste udržali Vaše heslo v tajnosti. Preberáte všetku zodpovednosť za činnosť súvisiacu s používaním Vašich prihlasovacích údajov. Ak zistíte stratu alebo odcudzenie svojho hesla alebo akékoľvek neoprávnené použitie Vášho hesla, okamžite upovedomte spoločnosť Atradius. Atradius si vyhradzuje právo kedykoľvek az akéhokoľvek dôvodu zmazať alebo zmeniť Vaše heslo.

Bezpečnosť

Atradius príjme primerané opatrenia na to, aby zaistil bezpečnosť akejkoľvek Vašej informácie, ktorú vložíte alebo poskytnete na tieto Internetové Stránky. Tam, kde to Atradius považuje za vhodné, pre Vás zabezpečí bezpečnostné služby a technológiu kódovania, a to najmä pre Internetové Stránky vyžadujúce Váš zabezpečený prístup. Avšak, musíte brať do úvahy, že prenos informácií cez Internet (ak nie je šifrované), je vo svojej podstate nebezpečné a Atradius Vám neposkytuje žiadnu záruku, že sa jedná o Internetové Stránky obsahujúce pochybenia, programovú chybu, alebo vírus. Musíte sami prijať primerané opatrenia na to, aby ste ochránili váš počítač (zariadenia) bezpečne, najlepšie používaním aktualizovaného antivírusového softwaru. Atradius nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku poškodenia alebo straty dôveryhodnosti Vašich informácií. Atradius výslovne odmieta svoju zodpovednosť za všetky škody spôsobené vírusovým napadnutím alebo elektronickým prenosom.

Súkromie

Používanie osobných údajov, ktoré nám poskytujete prostredníctvom týchto Internetových Stránok, sa riadi platným Vyhlásením o ochrane osobných údajov vydaným spoločnosťou Atradius. Pre ďalšie informácie si prečítajte Prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli viac o Vašich právach, aké informácie o Vás zhromažďujeme, ako ich používame a s kým Vaše informácie zdieľame. V dokumente sa uvádza, že používaním Internetových stránok súhlasíte s tým, aby o vás Atradius zhromažďoval osobné údaje a tieto údaje o Vás ďalej používal.

Atradius má právo, nie však povinnosť, sledovať akýkoľvek prenos dát uskutočnený prostredníctvom Internetových Stránok a / alebo prostredníctvom diskusných fór alebo diskusných skupín.

Poskytovanie informácií na uverejnenie

Poskytnutím akejkoľvek informácie (dokumentu) spoločnosti Atradius s cieľom následného zverejnenia na internetových stránkach dávate súhlas k tomu, že Atradius môže kopírovať, upravovať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela z obsahu tejto informácie (dokumentu) a to v akejkoľvek podobe. Potvrdzujete, že poskytnutá informácia (dokument), je vhodná pre publikovanie, a súhlasíte s tým, že spoločnosti Atradius uhradíte škodu, ktorá jej vznikne v prípade, ak proti Atradius podnikne ktorákoľvek tretia strana právne kroky v súvislosti s nesprávnym použitím vašej informácie (dokumentu) na internetových stránkach. Spoločnosť Atradius tiež oprávňujete, aby Vami poskytnutú informáciu (dokument) zverejnila a / alebo využila v akomkoľvek koncepte svojich ponúkaných produktov alebo služieb bez ďalšej zodpovednosti, a súhlasíte s tým, že proti Atradius nepodniknete v tomto zmysle žiadne právne opatrenia. Atradius nemá mandát na to, aby overoval pravdivosť alebo presnosť týchto informácií (dokumentov). Súhlasíte s tým, že Atradius má právo zverejniť svoju totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá sa domáha svojho práva, pokiaľ akákoľvek informácia (dokument) zaslaná alebo uverejnená Vami na internetových stránkach Atradius predstavuje porušenie práva na ochranu duševného vlastníctva alebo práva na ochranu súkromných údajov.

Anti- Hacking opatrenia

Vyslovene súhlasíte s tým, že nebudete:

Používať alebo sa pokúšať o vytvorenie žiadneho "deep-linku", "scrapera", "robota", "bota", "spidera", "data-miningu", "počítačového kódu", alebo iného automatizovaného nástroja, programu, prostriedku, algoritmu, procesu, metodológie alebo manuálneho procesu s podobnými procesmi, alebo s funkciou, ktoré by zaistili prístup, získavanie, kopírovanie alebo sledovanie akejkoľvek časti našich Internetových Stránok, akejkoľvek časti dát alebo obsahu nájdených alebo sprístupnených prostredníctvom našich Internetových Stránok, alebo akéhokoľvek iného obsahu, bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Atradius;

Získavať alebo sa pokúšať získať v žiadnom prípade akékoľvek dokumenty alebo informácie na našich internetových stránkach, ktoré neboli zámerne sprístupnené verejnosti, a to buď z ich verejných zobrazení na Internete alebo prístupom na viditeľný odkaz na našich internetových stránkach;

Porušovať obmedzenia, ktoré sú obsiahnuté v akomkoľvek záhlaví týchto Internetových Stránok alebo žiadnym spôsobom obchádzať naše ďalšie opatrenia, ktoré slúžia na zabránenie prístupu na tieto Internetové Stránky alebo na ich obsah;

Narušovať bezpečnosť Internetových Stránok alebo sa pokúšať získať neoprávnený prístup na tieto Internetové Stránky, dáta, dokumenty alebo informácie hackovaním, nedovoleným dolovaním hesiel, či akýmkoľvek iným spôsobom alebo usilovať o neoprávnený vstup do počítačových systémov alebo sietí pripojených k ľubovoľnému serveru Atradius ;

Narušovať alebo sa pokúšať zasahovať do riadneho fungovania Internetových Stránok, alebo do iných činností riadených na týchto Internetových Stránkach (či prostredníctvom týchto Internetových Stránok), a to vrátane nezákonného získavania dát, obsahu alebo iných informácií skôr, ako budú tieto informácie verejne sprístupnené na našich Internetových Stránkach;

Vykonávať akékoľvek kroky, ktoré by z pohľadu spoločnosti Atradius spôsobovali, alebo mohli spôsobiť, neprimeranú či neúmernú záťaž alebo bremeno prevádzkyschopnosti týchto Internetových Stránok alebo infraštruktúry spoločnosti Atradius

Žiadne záruky a vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Atradius odmieta akékoľvek sťažnosti alebo záruky, a to výslovné i naznačené, vo vzťahu k predajnosti či vhodnosti (VRÁTANE OKREM INÉHO) všetkých informácií obsiahnutých na týchto internetových stránkach a / alebo prostredníctvom týchto Internetových Stránok popísaných alebo propagovaných na týchto Internetových Stránkach na určitý účel, vrátane záruk vo vzťahu k porušeniu práva na ochranu patentov, autorského práva, alebo k inému porušeniu práv tretej strany.

Spoločnosť Atradius nie je zodpovedná za poškodenie, stratu, škodu alebo za výdavky vzniknuté z prístupu na tieto Internetové Stránky či z prístupu na iné stránky s týmito internetovými stránkami spojenými, a to vrátane, okrem iného, ​​akejkoľvek straty na zisku, nepriame, vedľajšie alebo následné straty . Spoločnosť Atradius nenesie ďalej zodpovednosť za osoby, škody spôsobené na majetku, alebo najmä za priame, nepriame, vedľajšie, následné, okamžité alebo nasledujúce (peňažný) straty.

Kým Atradius vynakladá primerané úsilie na to, aby udržal tieto Internetové Stránky bez vírusov, odmieta akúkoľvek zodpovednosť za osoby, škody spôsobené na majetku, alebo najmä za priame, nepriame, vedľajšie, následné, okamžité alebo nasledujúce (peňažný) straty spôsobené prenosom alebo sťahovaním počítačových vírusov. Atradius nemôže niesť zodpovednosť za poškodenie hardvéru, stratu dát, zmenu údajov, alebo za odstávky.

Odškodnenie a náhrada škody

Súhlasíte, že odškodníte a pokryjete spoločnosti Atradius, jej licenčným poskytovateľom a dodávateľom, všetkým jej pridruženým spoločnostiam a dcérskym spoločnostiam, pridruženým úradníkom, riaditeľom, zamestnancom, akcionárom, právnym zástupcom, obchodným sprostredkovateľom, nasledovníkom a postupníkům, akékoľvek škody, záväzky, náklady a výdavky (vrátane poplatkov za právne a odborné zastúpenie alebo za súdne výdavky), ktoré vzniknú spoločnosti Atradius v prípade, ak proti Atradius podnikne akákoľvek tretia strana právne kroky v priamej súvislosti s Vaším používaním Internetových Stránok, alebo pri akomkoľvek porušení týchto podmienok z Vašej strany.

Súhlasíte s tým, že tieto vyčíslenéškody nemusia byť vždy adekvátnym nápravným prostriedkom za škody spôsobené z Vášho priameho porušenia týchto zmluvných podmienok týkajúcich sa používania Internetových Stránok, alebo súvisiace s porušením niektorých našich práv, a preto tiež súhlasíte s tým, že máme nárok na to , aby sme požiadali o súdny príkaz, viedli proti Vám konkrétne právne konanie, a / alebo Vás požiadali o dodanie dokumentov súvisiacich s Vaším konaním. 

Oddeliteľnosť

Ak bude akákoľvek časť týchto zmluvných podmienok vyhlásená za neplatnú, zvyšok zmluvných podmienok zostane plne v platnosti a účinnosti. Neplatné zmluvné podmienky sú v tomto prípade chápané tak, že ich zamýšľaný účel je podľa možností stále naplňovaný.

Stránky uvedené v odkazoch

Tieto Internetové Stránky môžu obsahovať hypertextové alebo ďalšie počítačové odkazy na iné internetové stránky prevádzkované inými spoločnosťami ako je spoločnosť Atradius. Tieto odkazy sú poskytované len pre Vašu informáciu a pohodlie, zodpovednosť za prevádzku a obsah týchto internetových stránok má preto výlučne tá spoločnosť, ktorá stránky ovláda a ktorá ich spravuje samostatnými podmienkami pre ich používanie. Spoločnosť Atradius za Vás nenesie žiadnu zodpovednosť, ani za inú osobu, ktorá používa internetové stránky uvedené v odkazoch.

Odkaz z týchto Internetových Stránok na inú internetovú stránku nenaznačuje ani neznamená, že spoločnosť Atradius schvaľuje obsah týchto internetových stránok, prevádzkovateľa, alebo správu týchto stránok. Iba Vy sami ste výlučne zodpovední za určenie, do akej miery môžete použiť akúkoľvek časť obsahu z iných internetových stránok, na ktoré odkaz z našich Internetových Stránok smeruje. Spoločnosť Atradius nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie softvéru tretej strany na internetových stránkach ,a nemá žiadne povinnosti vôbec, voči akejkoľvek osobe alebo orgánu, súvisiace so zaistením bezpečnosti, presnosti, alebo úplnosti u výsledkov vygenerovaných takým softvérom. 

Príslušné právo a jurisdikcia

Prístupom na tieto Internetové Stránky súhlasíte s tým, že na všetky záležitosti vyplývajúce z používania a obsahu týchto Internetových Stránok, alebo sa k nim vzťahujúce, alebo vychádzajúce z informácií, ktoré Vám boli poskytnuté na týchto internetových stránkach, sa vzťahujú zákony Holandska. Takisto súhlasíte s tým, že vo vzťahu k týmto záležitostiam v prvej inštancii podliehate výhradne jurisdikcii oblastného súdu v Amsterdame v Holandsku.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..