Nadnárodné spoločnosti

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

Celkový obraz

Atradius Global je špecializovaný tím určený individuálnym požiadavkám na poistenie pohľadávok nadnárodných spoločností. Ponúka Vám osobný prístup k nadnárodným riešeniam riadenia kreditných rizík a predstavuje unikátnu ponuku v rámci celého odboru poistenia pohľadávok. Tím Atradius Global štruktúruje riešenia riadenia kreditných rizík, ktoré sú spojené a zladené s Vašimi lokálnymi potrebami, aj keď tieto potreby presahujú viacero území.

Walker sunbeam global credit insurance

Global

Porozumenie nadnárodným spoločnostiam zvnútra

Požiadavky nadnárodných spoločností sa veľmi líšia v oblasti riadenia kreditných rizík. Rozumieme tomu, čo to znamená operovať z rôznych lokácií a riadiť globálny obchod.

Skúsenosti a rozsah sú pre nadnárodné spoločnosti rozhodujúce. Ako prvý sme vstúpili na trh úverového poistenia pre nadnárodné spoločnosti, máme 90-ročnú históriu a dôveru veľkých spoločností po celom svete. Máme najlepšie predpoklady byť partnerom pre komplexné medzinárodné transakcie.

Martie van Velsen - Quote image - Global director
[Martin Van Velsen]
[Director, Atradius Global & Oceania]

Náš globálny tím hovorí jazykom odberateľa a rozumie miestnej kultúre. Sme schopní rýchlo reagovať na zmeny v lokálnej legislatíve alebo ekonomike, zatiaľ čo s Vami stále zdieľame medzinárodný pohľad. Náš osobný prístup Vám umožňuje, aby ste spoznali našich ľudí a priamo profitovali z ich znalostí a skúseností.

Výhody Globálneho poistenia pohľadávok sú tieto:

  • Stojíme pri vás, nech ste kdekoľvek na svete - pôsobíme vo viac ako 50 krajinách sveta. Naše tímy s Vami úzko spolupracujú na mieste Vašich regionálnych pobočiek a odrážajú tak geografickú štruktúru Vašej nadnárodnej spoločnosti. Stručne povedané, naši ľudia sú tam, kde ste Vy.
  • Jedna poistná zmluva, flexibilita na zákazku - náš modulárny prístup Vám umožňuje prispôsobiť svoju poistnú zmluvu Vašej stratégii a cielom, pričom kombinuje centrálne spoločné podmienky so špecifickými požiadavkami regiónov. Umožňuje Vám tiež, aby ste mali centrálnu kontrolu nad Vašou celosvetovou expozíciou rizík.
  • Jeden tím, bezkonkurenčné služby - naša štruktúra je jedinečná; sme jedna spoločnosť a jeden tím pracujúci s Vami. Zdieľame Vašu globálnu víziu a ponúkame jednoduchosť a hospodárnosť jedného poskytovateľa.

Súlad naprieč trhom a jazykom - naše viacjazyčné tímy upisovateľov a právnikov zaisťujú, aby bola Vaša poistná zmluva jasná a mala rovnaký význam vo všetkých jazykoch.

Navštívte našu web stránku pre nadnarodné spoločnosti

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..