Nadnárodné spoločnosti

Poistenie Atradius Global bolo vytvorené pre nadnárodné spoločnosti a chápe Vaše obchodovanie ako celok.

Celkový obraz

Atradius Global je špecializovaný tím určený individuálnym požiadavkám na poistenie pohľadávok nadnárodných spoločností. Ponúka Vám osobný prístup k nadnárodným riešeniam riadenia kreditných rizík a predstavuje unikátnu ponuku v rámci celého odboru poistenia pohľadávok. Tím Atradius Global štruktúruje riešenia riadenia kreditných rizík, ktoré sú spojené a zladené s Vašimi lokálnymi potrebami, aj keď tieto potreby presahujú viacero území.

Walker sunbeam global credit insurance

Porozumenie nadnárodným spoločnostiam zvnútra

Požiadavky nadnárodných spoločností sa veľmi líšia v oblasti riadenia kreditných rizík. Rozumieme tomu, čo to znamená operovať z rôznych lokácií a riadiť globálny obchod.

Skúsenosti a rozsah sú pre nadnárodné spoločnosti rozhodujúce. Ako prvý sme vstúpili na trh úverového poistenia pre nadnárodné spoločnosti, máme 90-ročnú históriu a dôveru veľkých spoločností po celom svete. Máme najlepšie predpoklady byť partnerom pre komplexné medzinárodné transakcie.

Martie van Velsen - Quote image - Global director [Martin Van Velsen]
[Director, Atradius Global & Oceania]

Náš globálny tím hovorí jazykom odberateľa a rozumie miestnej kultúre. Sme schopní rýchlo reagovať na zmeny v lokálnej legislatíve alebo ekonomike, zatiaľ čo s Vami stále zdieľame medzinárodný pohľad. Náš osobný prístup Vám umožňuje, aby ste spoznali našich ľudí a priamo profitovali z ich znalostí a skúseností.

Výhody Globálneho poistenia pohľadávok sú tieto:

  • Stojíme pri vás, nech ste kdekoľvek na svete - pôsobíme vo viac ako 50 krajinách sveta. Naše tímy s Vami úzko spolupracujú na mieste Vašich regionálnych pobočiek a odrážajú tak geografickú štruktúru Vašej nadnárodnej spoločnosti. Stručne povedané, naši ľudia sú tam, kde ste Vy.
  • Jedna poistná zmluva, flexibilita na zákazku - náš modulárny prístup Vám umožňuje prispôsobiť svoju poistnú zmluvu Vašej stratégii a cielom, pričom kombinuje centrálne spoločné podmienky so špecifickými požiadavkami regiónov. Umožňuje Vám tiež, aby ste mali centrálnu kontrolu nad Vašou celosvetovou expozíciou rizík.
  • Jeden tím, bezkonkurenčné služby - naša štruktúra je jedinečná; sme jedna spoločnosť a jeden tím pracujúci s Vami. Zdieľame Vašu globálnu víziu a ponúkame jednoduchosť a hospodárnosť jedného poskytovateľa.

Súlad naprieč trhom a jazykom - naše viacjazyčné tímy upisovateľov a právnikov zaisťujú, aby bola Vaša poistná zmluva jasná a mala rovnaký význam vo všetkých jazykoch.

Navštívte našu web stránku pre nadnarodné spoločnosti

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.