Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Celkový obraz o lokálnom poistení pohľadávok

 

 

 

Man and woman reading document | Atradius Takaukset

 

 

 

Neuhradené faktúry v dôsledku platobnej nevôle, či platobnej neschopnosti dlžníkov spôsobujú zvýšenú nedôveryhodnosť voči firmám. Narastajúci počet insolvencií vedie k zvýšenej prevencii pred rizikom a to práve prostredníctvom poistenia pohľadávok. Produkt Atradius Modula predstavuje revolučnú koncepciu v poistení pohľadávok, ktorá Vám umožní zostaviť si poistnú zmluvu zodpovedajúcu Vašim špecifickým potrebám. Produkt Atradius Modula ponúka:

  • Flexibilný prístup k poisteniu úveru, šitý na mieru 
  • Prístup k medzinárodným inkasným strediskám
  • Prvotriedny on-line systém riadenia poistenia Atradius Atrium
  • Krytie 85 % dlhu
  • Výborná podpora pre správu účtu zákazníka
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.