Lokálne poistenie pohľadávok

Produkt zostavený tak, aby spoľahlivo dokázal riadiť riziká Vášho podnikania.

Celkový obraz o lokálnom poistení pohľadávok

 

 

 

Man and woman reading document | Atradius

 

 

 

Neuhradené faktúry v dôsledku platobnej nevôle, či platobnej neschopnosti dlžníkov spôsobujú zvýšenú nedôveryhodnosť voči firmám. Narastajúci počet insolvencií vedie k zvýšenej prevencii pred rizikom a to práve prostredníctvom poistenia pohľadávok. Produkt Atradius Modula predstavuje revolučnú koncepciu v poistení pohľadávok, ktorá Vám umožní zostaviť si poistnú zmluvu zodpovedajúcu Vašim špecifickým potrebám. Produkt Atradius Modula ponúka:

  • Flexibilný prístup k poisteniu úveru, šitý na mieru 
  • Prístup k medzinárodným inkasným strediskám
  • Prvotriedny on-line systém riadenia poistenia Atradius Atrium
  • Krytie 85 % dlhu
  • Výborná podpora pre správu účtu zákazníka
Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..