Publikácie

Atradius publikácie Vám poskytujú prehľad o ekonomickej situácii vo viac ako 40 krajinách sveta a prognózy o hlavných priemyselných odvetviach

Filter:

Súvisiaca publikácia
Market Monitor Metals and Steel United Kingdom 2019

Domestic metals and steel demand is increasingly affected by subdued investment in the construction sector and a marked demand slowdown from automotive.


Trhový prieskum

  • Spojené Kráľovstvo
  • Hutníctvo,
  • Oceliarstvo

Obchodné odporúčania

Odporúčania ako maximalizovať obchodné aktivity v rámci celého sveta zahŕňajúc exportnú prax, Credit-to-Cash inštruktáž a štvrťročne aktualizovanú Atradius Mapu rizík

Trading Briefs | Atradius

Prognóza výkonnosti priemyslu

Stručný prehľad, ktorý hodnotí kreditné riziko a výkonnosť jednotlivých podnikov v hlavných priemyselných odvetviach v najväčších krajinách sveta

IPF Teaser Weather Icon

Mapa rizík

Mapa sveta zahŕňajúca politické riziko v jednotlivých krajinách, ktorá je publikovaná štvrťročne oddelením hospodárskeho výskumu Atradius

Risk map | Atradius

Report krajiny

Správy o politickej stabilite, hospodárskej výkonnosti a prognózach na základe rastu HDP, vývozu, investícií a spotreby

Country Report Teaser Image

Ekonomický výskum

Ekonomický vývoj a vývoj platobnej neschopnosti na rozvinutých a rastúcich sa trhoch vrátane prehľadu od nášho hlavného ekonóma

Economic Research Teaser Image - Local

Trhový prieskum

Správy o výkonnosti kľúčových odvetví na jednotlivých trhoch so zameraním na kreditné riziká, rozvoj podnikania a finančné podmienky

Hard Hat | Atradius

Barometer platobnej morálky

Každoročný prehľad platobnej morálky spoločností, ktorý zostavujeme vo viac ako 30 krajinách sveta

Payment Practice Barometer Teaser

Príručka vymáhania pohľadávok

Ročná medzinárodná príručka vymáhania pohľadávok, ktorá obsahuje údaje o správaní spoločností pri vymáhaní pohľadávok.

Alacak Tahsilatı | Аtradius Türkiye
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.