Speak Up kanály

Účelom kanálov Speak Up je prijímať a spracúvať oznámenia týkajúce sa porušenia Kódexu správania a interných zásad spoločnosti Atradius, ako aj akýchkoľvek činností alebo opomenutí, ktoré vedú k porušeniu miestnych alebo medzinárodných zákonov a predpisov, akýchkoľvek nezrovnalostí alebo potenciálnych podvodov. Anonymné oznámenia budú prijímané a budú prešetrované s maximálnou opatrnosťou a dôvernosťou.

Politika Atradius Speak Up stanovuje kanály na nahlasovanie uvedených nezrovnalostí. Spoločnosť Atradius nebude tolerovať odvetné opatrenia voči vám za to, že ste upozornili na problém alebo požiadali o oficiálne vyšetrenie záležitosti.

Spoločnosť Atradius vyzýva zamestnancov, ako aj iné zainteresované strany, ktoré majú obchodné alebo profesionálne prepojenie so spoločnosťou Atradius (vrátane, ale nielen, zákazníkov, maklérov, dodávateľov, akcionárov, vyslaných zamestnancov, bývalých/potenciálnych zamestnancov, stážistov), aby vyjadrili obavy alebo podali hlásenie, ak sa domnievajú, že záležitosť v spoločnosti Atradius je v rozpore s akýmkoľvek zákonom alebo nariadením alebo internými zásadami a postupmi.

Kanály, prostredníctvom ktorých môžete zasielať oznámenia o uvedených nezrovnalostiach:

Na vyjadrenie svojich obáv alebo na podanie správy môžete použiť akýkoľvek formát alebo šablónu. Pri podávaní správy uveďte všetky informácie, ktoré máte k dispozícii a ktoré považujete za relevantné alebo užitočné. Oznámenie o nezrovnalosti musí obsahovať aspoň tieto informácie:

  • nahlásenú nezrovnalosť s podrobnými informáciami o okolnostiach incidentu a podľa možnosti priložte podporné dokumenty.
  • Identifikáciu osôb priamo zodpovedných za nezrovnalosť, ak sú známe.

Po prijatí oznámenia ho bude spravovať interný audit spoločnosti Atradius, ako je stanovené v interných postupoch.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..