Barometer platobnej morálky na Slovensku 2020

Barometer platobnej morálky

 • Slovensko
 • Poľnohospodárstvo,
 • Chemikálie / Farmácia,
 • Elektronika / ICT,
 • Hutníctvo,
 • Služby,
 • Oceliarstvo

25 nov 2020

Optimizmus lokálnej ekonomiky väčší ako globálny výhľad na rok 2021

Úvod

Väčšina respondentov (48%) si myslí, že domáci obchod ako aj medzinárodný obchod sa zlepší v nasledujúcich 6 mesiacoch. Podobné percento (47%) si taktiež myslí, že globálna ekonomika sa bude zhoršovať rovnakom časovom horizonte. Na to existuje niekoľko možných dôvodov. Prvým je, že podniky na Slovensku mali najvyššie kapitálové náklady v rámci regiónu. Respondenti prieskumu uviedli, že na krytie slabého peňažného toku si museli požičať financie. Druhým dôvodom bol výrazný pokles objemu predaja, ktorý negatívne ovplyvnil ziskovosť a zároveň len zhoršil
problémy s peňažným tokom.

Slovensko je v regióne na druhom mieste v percente respondentov (59%), ktorí uviedli, že hospodárska kríza mala negatívny vplyv na ich príjmy a peňažný tok. To znamená, že kapitálové náklady nebolo možné vyrovnať príjmom alebo peňažným tokom,
čo malo negatívny vplyv na ziskovosť firiem.

Kľúčové informácie

 • Vyšší podiel podnikateľov na Slovensku vykázal negatívny vplyv na ziskovosť spôsobený pandémiou vyvolanou hospodárskou krízou ako v iných krajinách východnej Európy.
 • Hospodárska kríza spôsobuje najprudší nárast oneskorených platieb v regióne
 • Slovensko má najnižšie priemerne DSO vo východnej Európe
 • Značný počet podnikov prepúšťa zamestnancov

Chcete sa dozvedieť viac?

Kompletný report správania spoločností v oblasti platieb na Slovensku počas pandémie COVID-19 a globálnej recesie získate stiahnutím úplnej správy. Správa taktiež poskytuje prehľad o dopadoch pandemickej hospodárskej krízy na nasledujúce priemyselné odvetvia v krajine:

 • Agro-potraviny
 • Chemikálie
 • ICT/elektronika
 • Oceľ - kovy
 • Služby
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.