China's faltering growth engine

Ekonomický výskum

  • Čína
  • Všeobecný hospodársky

10 jan 2023

After decades of high economic growth, the Chinese growth engine is slowing down, raising the question of whether the economy could fall in the middle-income trap

  • China has developed itself into the world’s factory, with an economy that has grown fast for decades and lifted many millions out of poverty. Since 2010, however, economic growth is slowing down, raising the question of whether the economy could fall into the so-called ‘middle-income trap’.
  • It is too early to draw conclusions on this, as it is not yet clear what the results of earlier policy measures will be, and these policies may change in the coming years. Nevertheless, multiple developments in the Chinese economy point to a further growth slowdown. We have listed ten of them.
  • Currently the consequences of the zero-Covid policy and the real estate sector crisis are putting a brake on GDP growth, while high debt at local governments and state-owned enterprises is a risk for financial stability. The long-term growth outlook is negatively affected by the ageing of China’s population, a human capital mismatch and low productivity growth, aggravated by policy measures related to controlling private business and a focus on self-reliance.
  • In addition to these domestic factors, China's economic growth is affected by the country’s relationship with the rest of the world. Many countries where Chinese exports are destined want to reduce their dependence on imports. Making supply chains more secure will lead to only a partial and gradual decoupling of economies, but increasing geopolitical rivalry - of which the trade war is just a part - is nonetheless an uncertain factor that can only turn out negative.
  • The 14th Five-Year Plan of the Chinese Communist Party (CCP) stated that China will become a ‘moderately developed’ economy by 2035. Crucial to achieving this goal will be that China manages to sufficiently adjust its current, faltering growth model. It is therefore worrying that the policy choices made as a result of geopolitical rivalry now appear to be counterproductive in terms of increasing productivity growth.

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..