Can AI offer disruptive opportunities for pharma?

Trhový prieskum

 • Rakúsko,
 • Belgicko,
 • Čína,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,
 • India,
 • Taliansko,
 • Japonsko,
 • Mexiko,
 • Holandsko,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Slovensko,
 • Španielsko,
 • Švédsko,
 • Švajčiarsko,
 • USA,
 • Spojené Kráľovstvo
 • Chemikálie / Farmácia

05 sep 2023

Atradius Pharmaceuticals Sector Experts share their insights and opinions on how AI will impact the industry.

Artificial Intelligence (AI), Big Data and machine learning are already commonly used by businesses, especially for improving productivity for automated tasks in manufacturing and for extracting patterns amongst large volumes of data.

Although initially slow to gain momentum, research indicates that AI in the global healthcare sector is also now accelerating. AI investment in the industry was around USD 15 billion in 2022 and is expected to reach more than USD 187 billion by 2030.

But are such growth predictions consistent across markets or regions? We asked our Pharmaceuticals Experts from Asia-Pacific, Europe and the Americas for their insights into usage and opportunities presented by AI and Big Date in their regions.

Among the feedback they shared Judy Ji, Atradius Pharmaceuticals Expert for the Asia-Pacific, noted the growth of new opportunities that AI presents in her region. She points out that both external investors and new players can springboard off AI into a market they have traditionally not worked in before.

However, the growth of AI also poses risks to the industry. For example, our Sector Expert for Europe, Rubén del Río Hernández, asks whether smaller pharma businesses are equipped to compete with large tech firms.

Our Sector Expert for the Americas, Patrick Scardina, agrees with this existential question. He cautions pharma companies can ill afford to be left behind and suggests many will seek to invest or partner with technology firms in order to survive.

In addition to competition and collaboration, the sector experts also explored issues such as the regulatory hurdles concerning AI in the industry and further risks and opportunities presented by the increased use of AI in the pharmaceuticals industry.

 

Súvisiace dokumenty

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..