Tlačové správy

Filter

Podľa typu

Filtrovať podľa najnovšieho

Podľa dátumu

Filtrovať podľa dátumu

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

Barometer platobnej morálky 2023

Atradius novinky

21 jún 2023

Východoeurópske podniky očakávajú pokles ziskov napriek rastúcim predajom – ukazuje prieskum Atradius

Barometer platobnej morálky 2022

Tlačová správa

15 dec 2022

Východná Európa: 48% dopytovaných firiem v regióne očakávajú zvýšenie doby inkasa pohľadávky (DSO) v nasledujúcich 12 mesiacoch

Slovensko - rozšírené poistenie úverov

Tlačová správa

25 jan 2022

Väčšina opýtaných podnikov na Slovensku zaznamenala pokles oneskorených platieb. To vo veľkej miere odráža rozšírené prijatie poistenia úverov medzi miestnymi opýtanými podnikmi.

Slovensko - oneskorené platby a náklady s tým spojené

Tlačová správa

25 nov 2020

Negatívny dopad na ziskovosť uviedlo viac podnikateľov na Slovensku ako kdekoľvek inde vo východnej Európe.

David Capdevila menovaný novým výkonným riaditeľom

Tlačová správa

31 okt 2019

Bratislava, 11. novembra 2019 - Od 1. januára 2020 nahradí Isidora Undu, ktorý oznámil svoj odchod po 12 rokoch z pozície výkonného riaditeľa poisťovne, David Capdevila.

Správa o krajine Slovensko 2019

Atradius novinky

15 okt 2019

Keďže sa hospodárstvo spolieha na vývoz automobilov do eurozóny, najmä do Nemecka, je citlivé na nepriaznivý vývoj v tomto odvetví.

Slovensko - Silná súkromná spotreba a rast vývozu

Atradius novinky

18 sep 2019

Predpokladá sa, že rast reálneho HDP na Slovensku bude tento rok aj naďalej silný - 3,3% - a v roku 2020 sa mierne spomalí na 3,2%

Barometer platobnej morálky - Stredná a východná Európa

Tlačová správa

21 sep 2018

Prieskum Atradius Barometer platbnej morálky v roku 2018 ukázal, že respondenti zo strednej a východnej Európy uvádzali menej oneskorených platieb.

Slovensko - menej polehotných pohľadávok, vyššie DSO

Tlačová správa

20 sep 2018

Aj napriek zlepšeniam, priemerná doba inkasa pohľadávky sa zvýšila a 27,5% respondentov uviedlo, že ich podnikanie bolo ovplyvnené oneskorenými platbami.

Prognózy platobnej neschopnosti - August 2018

Tlačová správa

30 aug 2018

Celosvetový rast vedie k ďalšiemu predpokladanému 4% poklesu platobnej neschopnosti na progresívnych trhoch v tomto roku.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..