Tlačové správy

Filter

Podľa typu

Filtrovať podľa najnovšieho

Podľa dátumu

Filtrovať podľa dátumu

Podľa kľúčového slova

Filtrovať podľa kľúčového slova

Slovensko - oneskorené platby a náklady s tým spojené

Tlačová správa

25 nov 2020

Negatívny dopad na ziskovosť uviedlo viac podnikateľov na Slovensku ako kdekoľvek inde vo východnej Európe.

David Capdevila menovaný novým výkonným riaditeľom

Tlačová správa

31 okt 2019

Bratislava, 11. novembra 2019 - Od 1. januára 2020 nahradí Isidora Undu, ktorý oznámil svoj odchod po 12 rokoch z pozície výkonného riaditeľa poisťovne, David Capdevila.

Správa o krajine Slovensko 2019

Atradius novinky

15 okt 2019

Keďže sa hospodárstvo spolieha na vývoz automobilov do eurozóny, najmä do Nemecka, je citlivé na nepriaznivý vývoj v tomto odvetví.

Slovensko - Silná súkromná spotreba a rast vývozu

Atradius novinky

18 sep 2019

Predpokladá sa, že rast reálneho HDP na Slovensku bude tento rok aj naďalej silný - 3,3% - a v roku 2020 sa mierne spomalí na 3,2%

Barometer platobnej morálky - Stredná a východná Európa

Tlačová správa

21 sep 2018

Prieskum Atradius Barometer platbnej morálky v roku 2018 ukázal, že respondenti zo strednej a východnej Európy uvádzali menej oneskorených platieb.

Slovensko - menej polehotných pohľadávok, vyššie DSO

Tlačová správa

20 sep 2018

Aj napriek zlepšeniam, priemerná doba inkasa pohľadávky sa zvýšila a 27,5% respondentov uviedlo, že ich podnikanie bolo ovplyvnené oneskorenými platbami.

Prognózy platobnej neschopnosti - August 2018

Tlačová správa

30 aug 2018

Celosvetový rast vedie k ďalšiemu predpokladanému 4% poklesu platobnej neschopnosti na progresívnych trhoch v tomto roku.

B2B platby v Severnej a Južnej Amerike sa oneskorujú

Tlačová správa

28 jún 2018

Baltimore, 28. júna 2018 - Najnovšie výsledky každoročného prieskumu B2B platobnej morálky vykonaného spoločnosťou Atradius.

Poisťovňa Atradius v roku 2017 celosvetovo vzrástla

Tlačová správa

16 mar 2018

Bratislava, 16 Marec 2018 - Rok 2017 znamenal pre Atradius celosvetovo silný výsledok, ku ktorému spoločne prispeli všetky divízie naprieč celou skupinou.

Atradius Atrium– portál postavený na technológii Oracle

Tlačová správa

18 dec 2017

Bratislava, 18 December 2017 – Atradius, špecialista na kreditný manažment spustil nový online portál na správu kreditného manažmentu postavený na technológii Oracle

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.