Barometer platobnej morálky 2023

Atradius novinky

Východoeurópske podniky očakávajú pokles ziskov napriek rastúcim predajom – ukazuje prieskum Atradius

Bratislava, 21. júna 2023 – Najväčšou obavou opýtaných spoločností vo Východnej Európe je potenciálna hrozba so ziskovosťou počas budúceho roka. Hoci sa očakáva, že oživenie spotrebiteľského a obchodného dopytu povedie k zvýšeniu tržieb, mnohé spoločnosti si nie sú isté, že sa to premietne do zlepšených ziskov v dôsledku pokračujúceho tlaku na výšku nákladov, napriek postupnému uvoľňovaniu inflácie. Zatiaľ čo 55 % respondentov uviedlo, že očakáva nárast tržieb, len 39 % očakáva zvýšenie zisku v nasledujúcich mesiacoch.

Neistota je umocnená výraznou obavou, že firmám vzniknú vyššie náklady na riadenie kreditného rizika v dôsledku očakávaného zhoršenia platobného správania zákazníkov v B2B obchode. Podniky vo Východnej Európe uviedli, že tieto náklady by mali súvisieť s vynaložením väčšieho množstva času a zdrojov na vymáhanie faktúr po splatnosti a zároveň s posilnením procesov kreditného manažmentu. Uviedli, že takéto zvýšenie nákladov by ešte viac narušilo ziskovosť a mohlo by brzdiť obchodné operácie.

Toto sú jednoznačné posolstvá od podnikov opýtaných na siedmich trhoch vo Východnej Európe, konkrétne v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovensku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku pre Atradius Barometer platobnej morálky pre Východnú Európu, ročník 2023.

Obava z možných problémov s peňažnými tokmi, ktoré majú vplyv na finančné zdravie, je ďalším jasným znepokojením opýtaných firiem vo Východnej Európe. 79 % spoločností uviedlo, že očakávajú zlepšenie alebo žiadnu zmenu doby inkasa pohľadávok (DSO) počas nasledujúcich mesiacov. 21 % očakáva zhoršenie DSO a ďalšie potenciálne prekážky v likvidite. Hodnota DSO bola už vysoká, čo prinútilo mnohé spoločnosti skrátiť platobné podmienky, zlepšiť dlhodobé vymáhanie obchodných pohľadávok, aby si udržali likviditu svojej spoločnosti a znížili potrebu externých pôžičiek, ktoré by ešte viac ovplyvnili ich nákladovú štruktúru.

S cieľom ochrániť ziskovosť v zhoršujúcom sa prostredí kreditných rizík mnohé spoločnosti vo Východnej Európe uviedli, že sa budú viac zameriavať na dôležitosť riadenia kreditného rizika v obchode s B2B partnermi. 49 % opýtaných spoločností vo Východnej Európe očakáva, že budú pokračovať v internom udržiavaní a riadení kreditného rizika zákazníkov, ale potenciálnou nevýhodou tohto prístupu je, či bude dostatok rezerv na absorbovanie veľkého odpisu, ktorý by mohol ohroziť prežitie podnikania. To môže vysvetľovať, prečo o 20 % viac spoločností v prieskume ako v minulom roku uviedlo, že počas nasledujúcich 12 mesiacov zvážia uzavretie poistenia pohľadávok, aby sa ochránili pred dopadom nedobytných pohľadávok a zároveň uvoľnili hotovosť na obchodné operácie.

Thomas Langen, regionálny riaditeľ pre Nemecko, strednú a Východnú Európu v spoločnosti Atradius, uviedol: „Aj keď inflácia klesá a jej vplyv bol trochu zmiernený silou miestnych mien vo Východnej Európe, silný tlak na podnikateľské prostredie pretrváva. Hrozba nadmerného tlaku na náklady povedie k zníženiu ziskových marží a ohrozeniu životaschopnosti spoločnosti. V tejto súvislosti je ochrana pohľadávok životne dôležitá pre podniky vo všetkých odvetviach. Strategický prístup k riadeniu rizík, ktorý zahŕňa poistenie pohľadávok, môže pomôcť spoločnostiam zmierniť vplyv kreditného rizika ich B2B zákazníkov na obchodné operácie a dosiahnuť rast prostredníctvom bezpečného obchodovania v súčasných náročných ekonomických časoch.“

Atradius Barometer platobnej morálky pre Východnú Európu sa uskutočnil od konca 1. štvrťroka do polovice 2. štvrťroka 2023, a preto by sa na zistenia malo nazerať s ohľadom na túto skutočnosť. Výsledky poskytujú dobrý prehľad o tom, ako firmám platia ich B2B zákazníci a ako sa vyrovnávajú s problémami spôsobenými zlými platobnými podmienkami v súčasnom náročnom ekonomickom a obchodnom prostredí. Regionálne správy aj správy jednotlivých krajín možno nájsť v sekcii Publikácie na webovej stránke Atradius.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kompletná správa zohľadňujúca všetky zistenia nového vydania Atradius Barometer platobnej morálky pre Východnú Európu a na Slovensku získate stiahnutím úplnej správy.

O spoločnosti Atradius

Atradius je nadnárodný poskytovateľ poistenia pohľadávok, bondov, záruk, vymáhania pohľadávok a hospodárskych informácií v rámci celého sveta s účasťou vo viac ako 50 krajinách. Produkty poskytované spoločnosťou Atradius ochraňujú firmy, pred rizikom z nezaplatenia súvisiacim z predaja tovarov a služieb na splatnosti, po celom svete. Atradius je členom Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), ktorý je jeden z najväčších poisťovateľov v Španielsku a jeden z najväčších poisťovateľov na celom svete. Viac informácií si môžete pozrieť tu: https://group.atradius.com

Kontakt pre média:

Atradius Corporate Communications
Dirk Hagener
Tel.: +31 205 532 626
Email: dirk.hagener@atradius.com

Se společností Atradius se také můžete spojit na sociálních sítích:

Twitter 
https://twitter.com/atradius

LinkedIn
https://linkedin.com/company/atradius

YouTube 
https://www.youtube.com/user/atradiusgroup

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..