Barometer platobnej morálky 2022

Tlačová správa

Východná Európa: 48% dopytovaných firiem v regióne očakávajú zvýšenie doby inkasa pohľadávky (DSO) v nasledujúcich 12 mesiacoch

Bratislava, 15. December 2022 - Uprostred pokračujúceho globálneho hospodárskeho poklesu je hlavne rozšírená obava spoločností, ktorých sme sa vo východnej Európe pýtali, zo zhoršenia sa platobného správania odberateľov v nasledujúcich mesiacoch. V súvislosti s výhľadom na rok 2023 panuje obava, že kombinácia faktorov ako vysoká inflácia, energetická kríza a geopolitické napätie by mohlo výrazne ovplyvniť vyhliadky domácich ekonomík. Okrem toho, najnovšie vydanie prieskumu Atradius Barometer Platobnej morálky z východnej Európy, obsahuje aj ďalšie zistenia a výsledky.

Prieskum vychádzal zo spätnej väzby od takmer 1 300 domácich a exportných dodávateľov z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a Turecka. Odhaľuje, že približne polovica respondentov v regióne očakáva, že doba inkasa pohľadávky (DSO) sa zhorší v nasledujúcich 12 mesiacoch. Problémy s likviditou u odberateľoch boli uvedené ako hlavný dôvod neskorých úhrad ako aj nezaplatených faktúr. Ide o najčastejšie uvádzaný problém na všetkých trhoch a v odvetviach. Ďalšia najčastejšie uvádzaná obava u mnohých firiem v regióne bola spojená s peňažným tokom, kedy sa snažia chrániť svoju likviditu pred výkyvmi DSO. Najviac sa toho obávajú respondenti v Česku, na Slovensku a v Turecku.

Atradius Barometer platobnej morálky pre Východnú Európu tiež informuje o prístupe podnikov k svojmu riadeniu rizík, uprostred opatrného optimizmu, pokiaľ ide o vyhliadky rastu v nasledujúcich mesiacoch. To inšpirovalo približne jednu tretinu dotazovaných firiem, aby uviedla, že v nasledujúcom roku bude inklinovať k využívaniu poistenia pohľadávok, ktoré im umožní chrániť ich likviditu a ziskovosť a zároveň budú konkurencieschopnejší na domácich ako aj zahraničných trhoch.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kompletná správa zohľadňujúca všetky zistenia nového vydania Atradius Barometer platobnej morálky pre Východnú Európu a na Slovensku získate stiahnutím úplnej správy. Správa taktiež poskytuje prehľad o dopadoch pandemickej hospodárskej krízy na nasledujúce priemyselné odvetvia v krajine:

  • Agropotravinárstvo
  • Chemický priemysel
  • Tovar dlhodobej spotreby
  • Oceľ/Kovy
  • Doprava

O spoločnosti Atradius

Atradius je nadnárodný poskytovateľ poistenia pohľadávok, bondov, záruk, vymáhania pohľadávok a hospodárskych informácií v rámci celého sveta s účasťou v 50 krajinách. Produkty poskytované spoločnosťou Atradius ochraňujú firmy, pred rizikom z nezaplatenia súvisiacim z predaja tovarov a služieb na splatnosti, po celom svete. Atradius je členom Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), ktorý je jeden z najväčších poisťovateľov v Španielsku a jeden z najväčších poisťovateľov na celom svete. Viac informácií si môžete pozrieť tu: https://group.atradius.com

Kontakt pre média:

Atradius Corporate Communications
Dirk Hagener
Tel.: +31 205 532 626
Email: dirk.hagener@atradius.com

Se společností Atradius se také můžete spojit na sociálních sítích:

Twitter 
https://twitter.com/atradius

LinkedIn
https://linkedin.com/company/atradius

YouTube 
https://www.youtube.com/user/atradiusgroup

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..