Atradius odhaľuje Atrium - nový online portál

Tlačová správa

Amsterdam, 21 June 2017 - Kreditné limity zadané do niekoľkých minút len zopár kliknutiami

Atradius oznámil aktualizáciu svojej digitálnej platformy s odhalením nového portálu Atrium na správu Kreditných limitov. Atrium je pokročilým nástrojom pre obchod, ktorý ponúka novú úroveň služieb v oblasti poistenia pohľadávok. Portál založený na platforme Oracle je navrhnutý tak, aby sa vyvíjal s digitálnym pokrokom a požiadavkami užívateľov. Spúšťa sa od 19. do 15. júla na trhoch Atradius po celom svete.
Atrium bolo navrhnuté tak, aby priamo a rýchlo riešilo každodenné potreby zákazníkov, maklérov, agentov a tímov account managerov. Platforma zameraná na klienta prináša rýchlejšiu a efektívnejšiu používateľskú skúsenosť zameranú na žiadanie nových Kreditných limitov a nahlasovanie škôd; služby najčastejšie používané zákazníkmi. Každý zákazník spoločnosti Atradius môže ihneď a okamžite vyhľadávať a prezerať informácie o bonite odberateľov, ako sú hodnotenia odberateľov, súčasné krytie a škody. Po získaní jasného obrazu o odberateľovi na stránke s podrobnosťami o ňom môže zákazník priamo na tejto stránke požiadať o Kreditný limit s prípadnou doplňujúcou informáciou priloženou k žiadosti. Rozhodnutia o kreditnom limite sú vo väčšine prípadov okamžité.

Andreas Tesch riaditeľ marketingu v Atradius poznamenal “som veľmi rád, že uvádzame náš nový zákaznícky portál Atrium. Tento nový prístup a technológia prinášajú značnú úsporu času pre všetkých a znižujú výskyt prípadných komplikácii (chýb). Toto nové užívateľské prostredie umožňuje klientom neustále sledovať a plynule komunikovať so svojimi zákazníkmi a poisťovňou. Podporuje lepšie riadenie rizík a rastový potenciál s jasnou predstavou o bezpečnom obchode klienta. V skratke povedané, Atrium je efektívnejšia, užívateľský prívetivejšia platforma služieb, ktorá zjednodušuje celý rad úkonov v používateľskom prostredí a znižuje riziko vzniku strát spôsobených nesplácaním. Naši klienti si v podstate môžu zistiť bonitu odberateľa počas vyjednávania, kde na konci obchodného stretnutia  majú informáciu o schválenom krytí na daného partnera“. 

V priebehu roka budú pridávané ďalšie funkcie.

Okrem priameho prístupu k informáciám o odberateľoch a možnosti jednoducho a rýchlo zažiadať a získať krytie, taktiež klientov čakajú výhody v podobe detailných prehľadov portfólia zdôrazňujúce trendy a udalosti ktoré by mohli mať vplyv na Zákazníka, priamy prístup k ďalším informáciám dôležitým pre užívateľov a to len cez pár kliknutí.

Špecifické potreby maklérov a agentov sú taktiež zohľadnené a zakomponované do nástroja Atrium. Tento nový portál bude poskytovať jasný prehľad a informácie o manažovaní viacnásobných zmlúv a portfólia zákazníka.

Atradius poskytuje poistenie pohľadávok a vymáhanie pohľadávok v rámci celého sveta s účasťou v 50 krajinách. Atradius má prístup k hospodárskym informáciám 240 miliónov spoločností z celého sveta. Produkty poistenia pohľadávok, bonding a vymáhanie pohľadávok pomáhajú ochraňovať spoločnosti po celom svete voči rizikám z nezaplatenia pri predaji ich produktov a služieb poskytovaných na odložené splatnosti. Atradius tvorí časť Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednej z popredných poisťovní pohľadávok v Španielsku a na celom svete.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.