Poisťovňa Atradius v roku 2017 celosvetovo vzrástla

Tlačová správa

Bratislava, 16 Marec 2018 - Rok 2017 znamenal pre Atradius celosvetovo silný výsledok, ku ktorému spoločne prispeli všetky divízie naprieč celou skupinou.

  • Celkový obrat vo výške 1 837,2 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 4,3% v porovnaní s rokom 2016 (5,1% pri konštantných výmenných kurzoch)
  • Kombinovaný pomer sa ďalej zlepšil na 77,4%
  • Výsledok poistenia a služieb dosiahol výšku 260,1 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 8,8%
  • Výsledok po zdanení vo výške 186,2 mil. EUR
  • Vlastné imanie a kapitál solventnosti Tier 2 sa posilnili o 6,6% na 2,1 mld. EUR, ktoré boli výsledkom zvýšenia zisku
  • Pomer platobnej schopnosti presahuje 200%
  • Moody zvýšil v marci 2018 rating z "A3" na "A2"
  • Retention rate je na úrovni 93%, čo potvrdzuje vysokú kvalitu poskytovaných služieb

Tržby a zisky
V roku 2017 Atradius opäť dosiahol silné výsledky s konzistentnými a pozitívnymi príspevkami z celej skupiny. Kľúčovou silou našej finančnej sily je kultúrna väzba so zákazníkmi, ktorí pracujú v blízkosti našich tímov pomocou inovatívnych nástrojov. Zisk za tento rok bol 186,2 milióna EUR, čo predstavuje zvýšenie o 4,3%.

Výkaz ziskov a strát (údaje v mil.EUR)

  2017 2016 Rozdiel
Celkové príjmy (z poistenia a služieb ) 1837,2 1760,7 4,3%
Výsledok technického účtu 260,1 239 8,8%
Zisk po zdanení 186,2 211,8 12,1%
Hrubý škodový pomer (hrubá výška nákladov na poistné plnenia/predepísané hrubé poistné)      41,7 41,6  
Hrubý nákladový pomer (hrubé náklady / hrubé predpísané poistné) 35,7 36,4  
Hrubý kombinovaný pomer 77,4 78,0  

 

Obrat z poistenia
Celkový obrat spoločnosti Atradius vzrástol o 4,3% na 1 837,2 milióna EUR v roku 2017 v porovnaní s 1 760,7 milióna EUR v roku 2016 (5,1% nárast pri konštantných výmenných kurzoch). Obrat z poistenia dosiahol 1 718,9 milióna EUR, čo predstavuje 2,0% rast (2,7% pri konštantných výmenných kurzoch). Severná Amerika, Ázia a stredná a východná Európa zaznamenali povzbudivý rast príjmov v súlade s našimi ambíciami v týchto regiónoch. Obchodný plán pre nadnárodné spoločnosti (Global) a Bonding fungovala podľa očakávania.

Škodovosť
Pomer poistných udalostí pred zaistením dosiahol vynikajúcu úroveň 41,7%, prakticky nezmenenú od roku 2016 v dôsledku úspešného riadenia rizík a zároveň vysokej úrovni prepoistenosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.