Prognózy platobnej neschopnosti - August 2018

Tlačová správa

Celosvetový rast vedie k ďalšiemu predpokladanému 4% poklesu platobnej neschopnosti na progresívnych trhoch v tomto roku.

Zhrnutie

  • Celosvetový rast vedie k ďalšiemu predpokladanému 4% poklesu platobnej neschopnosti na progresívnych trhoch v tomto roku. Veľký ekonomický rast a nízke úrokové miery podporujú ďalšie zlepšenie, ale dostávame sa k bodu obratu.
  • Riziká sa z globálneho pohľadu zvyšujú, najmä v dôsledku neistoty obchodnej politiky. To pravdepodobne zbrzdí pokles vývoja globálnych platobných neschopností s predpokladaným poklesom o 1% v roku 2019.

Prognózy platobnej neschopnosti - August 2018_1

Negatívny výhľad a strata progresu v roku 2019

Celosvetová ekonomika zostáva zdravá s rozsiahlym rastom rastu HDP na 3,1% v tomto roku, čo je najrýchlejšia expanzia od roku 2011. Predpokladá sa, že platobná neschopnosť na progresívnych trhoch v tomto roku klesne o 4,6%, čo je o 0,5 percentuálneho bodu lepšie ako prognóza z minulého štvrťroka. Optimistickejší výhľad je spôsobený silným výkonom americkej ekonomiky v prvom polroku. Avšak, globálny rast stráca najmä z dôvodu neistoty obchodnej politiky svoju dynamiku, čo si vyžaduje opatrnejší výhľad do roku 2019. Predpokladá sa, že rast HDP sa v roku 2019 zníži na 2,9%, pričom sa zníži poklesom platobnej neschopnosti len o 1,2%.

Popri spomaľovaní rastu HDP a vyššej neistoty v oblasti medzinárodnej obchodnej politiky čelia spoločnosti na celom svete vyšším finančným nákladom a meniacim sa spotrebiteľským preferenciám. V roku 2019 očakávame stabilizáciu vývoja platobnej neschopnosti s tým, že úroveň celosvetových zlyhaní obchodov bude v súlade s úrovňou z roku 2007.

Eurozóna - veľký výkon

Ekonomická sila v eurozóne je od roku 2017 jednou z kľúčových hnacích síl globálneho rastu. Výhľad na rok 2018 zostáva silný, avšak očakávame, že sa dynamika v roku 2019 začne zmierňovať. Výhľad je charakteristický silným rastom HDP, poklesom nezamestnanosti , silnou dôverou podnikov a spotrebiteľov, čo sú kľúčové pozitívne faktory pre mieru platobnej neschopnosti. Po poklese o 6,7% v roku 2017 sa predpokladá, že platobná neschopnosť v eurozóne klesne v tomto roku o 5% a v roku 2019 len o 1,8%. Hrozba protekcionizmu, Brexit a politická neistota v Taliansku predstavujú riziká ohrozujúce pozitívny výhľad.

Očakáva sa, že rast HDP v Holandsku zostane v roku 2018 stabilný. Spotreba súkromného sektora ostáva silná, keďže trh práce sa zužuje a rast miezd sa zvyšuje. Očakáva sa, že rast investícií sa v roku 2018 mierne oslabí, pretože rast investícií do nehnuteľností na bývanie klesá. Očakávame mierne zmiernenie tempa poklesu platobnej neschopnosti na 12% v roku 2018 a dosiahnutie 51% jej úrovne v roku 2007. V roku 2019 sa očakáva, že rast HDP sa zníži na 1,5% a očakáva sa, že úroveň insolventnosti začne stagnovať.

Očakáva sa, že hospodárstvo Nemecka postupne stratí dynamiku v nasledujúcich dvoch rokoch, keď sa oslabí zahraničný dopyt. Rast spotreby súkromného sektora a investícií však zostáva silný. Súkromná spotreba je posilnená rastom zamestnanosti a posilnením miezd. Rast investícií zostáva silný. Prognóza platobnej neschopnosti pre rok 2018 je pokles o 4%, po ktorom nasleduje stagnácia v roku 2019.

Predpokladané zväčšenie HDP o 1,6% vo Francúzsku v  tomto roku zostane približne na tejto úrovni v aj budúcom roku. Zníženie sociálnych príspevkov a daní z bývania spolu so zvýšením miezd a rastom zamestnanosti pravdepodobne zvýšia spotrebu. S poklesom nezamestnanosti a nízkymi úrokovými sadzbami

očakávame v tomto roku 7% pokles celkového počtu platobných neschopností, po ktorom nasleduje pokles o 5% v roku 2019.

V Taliansku vyhrali voľby populistické strany Liga Severu a M5S (Hnutie piatich hviezd). Táto nova vláda by mala byť dobrým znamením stability, ale od administratívy sa očakáva, že uprednostní prísnejšiu migračnú politiku a prijme silnejší postoj v EÚ. Očakáva sa, že rast HDP sa v porovnaní s rokom 2017 sa spomalí, ale naďalej zostáva rastúci. Predpokladá sa, že platobná neschopnosť sa v roku 2018 zníži o 4%, čo je menej výrazný pokles ako v roku 2017, čím sa dostáva na 187% roku 2007. V roku 2019 sa predpokladá ďalší pokles o 2%. Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa fiškálnej agendy a reformy je prognóza platobnej neschopnosti vystavená riziku.

Španielsko vstupuje do svojho piateho roka rastu, pričom nezamestnanosť klesá a priemyselnej produkcie rastie. Očakáva sa, že tieto ukazovatele zostanú pozitívne, hoci nie všetky škody z krízy v rokoch 2011 - 2013 boli napravené a ešte má Španielsko dlhú cestu kým sa platobná neschopnosť vráti na úroveň roku 2007. Predpokladáme, že platobná neschopnosť klesne o 3% v roku 2018, ako aj v roku 2019.

Portugalské hospodárstvo rastie pomerne silne a očakáva sa že rast HDP bude pokračovať, ako aj zlepšenie nezamestnanosti. Rast priemyselnej výroby by mal v roku 2018 spomaliť, ale v roku 2019 by sa mal znova rásť.  Insolvencie v prvom polroku roku 2018 poklesli o 20% oproti roku 2017, a tým je naša predpoveď na rok 2018 zníženie o 15%. V roku 2019 sa očakáva pokles o 5%..

Fínsko a Luxembursko sú výnimkami vo všeobecne pozitívnom výhľade eurozóny. Vo Fínsku sa očakáva, že vyššia zamestnanosť, disponibilný príjem a spotrebiteľská dôvera budú viesť k vyššej spotrebe domácností. Zvýšené využitia kapacít a priaznivé podmienky financovania budú podporovať investície. Napriek predpokladu, že rast HDP bude silný, platobná neschopnosť sa v prvom polroku roku 2018 zvýšila o 25% v porovnaní s druhým polrokom roku 2017, čím sa naša prognóza na rok 2018 zvýšila na 12%. V roku 2019 sa očakáva oveľa menší nárast a to o 3%. Luxembursko čelí predpokladanému 17% zvýšeniu platobných neschopností v roku 2018 avšak sa očakáva zlepšene o 6% v roku 2019. V 1. polroku 2018 sa zlyhanie spoločností zvýšilo oproti prvému polroku roku 2017 o viac ako 30%, a to najmä v maloobchodnom sektore, kedže preferencie odberateľov sa zmenili a preferuju online nakupovanie..

Výhľad pre zvyšok Európy je rozdielny

Keďže eurozóna znova vedie k globálnemu zlepšeniu podnikateľského prostredia, ostatné európske trhy majú väčšie problémy. Zatiaľ čo hospodársky rast vo väčšine západnej Európy je naďalej silný, odlišný vývoj v jednotlivých krajinách spôsobuje, zvýšenie bankrotov.

Dánsko, Nórsko a v menšej miere aj Švédsko nasledujú trend zvyšovania platobnej neschopnosti Fínska napriek celkovým silným ekonomikám. Výsledky prvého polroka boli sklamaním. Ďalšie výzvy, ako napríklad extrémne počasie v lete, môžu spôsobiť zhoršenie platobnej neschopnosti v poľnohospodárskom sektore a zároveň spôsobiť zvýšenie spotrebiteľských výdavkov v dôsledku dočasného nárastu inflácie.

Vlažný hospodársky rast a neistota súvisiaca s Brexitom prispievajú k zvyšovaniu bankrotov v Spojenom kráľovstve. Zatiaľ čo ekonomika Spojeného kráľovstva preukázala silu v rokoch 2016 a 2017, hospodársky rast by sa mal v roku 2018 znížiť na 1,3% av roku 2019 na 1,4%. Strata impulzu prichádza v dôsledku poklesu podnikových investícií v súvislosti s neistotou spoločnosti  v dôsledku Brexitu a sily libry, konkurencieschopnosť  vývozu Spojeného kráľovstva klesá. Zlyhanie stavebného gigantu, spoločnosti Carillion, sa na začiatku tohto roka premietlo  vo zvýšení bankrotov v stavebníctve. Vyššia inflácia spolu so slabým rastom miezd mali dopad na súkromnú spotrebu, keďže osobné bankroty dosiahli šesťročnú úroveň a preferencie odberateľov sa zmenili a nakupujú viac online. To tiež viedlo k nárastu maloobchodného sektora. Vyššie úrokové sadzby a prísna fiškálna politika by mali pokračovať v tlaku na hospodársku aktivitu v Spojenom kráľovstve. Z tohto dôvodu predpokladáme, že platobná neschopnosť sa v roku 2018 zvýši o 6% a následne o ďalšie 3% v roku 2019. Základným scenárom je, že oficiálny odchod z EÚ budúci rok bude hneď nasledovaný prechodným opatrením. V prípade, ak by došlo predsa len k tvrdému Brexitu, počet zlyhaní spoločností v Spojenom kráľovstve by sa pravdepodobne ešte viac zvýšil.

Počet insolvencií v USA sa znižuje

Po 4% poklese v roku 2017, sa zmenil odhad na rok 2018 smerom nahor vďaka pozitívnym stimulom pre US spoločnosti. Pevné hospodárske základy boli ovplyvnené daňovými reformami, ktoré zvyšujú dôveru podnikov a znižujú platobnú neschopnosť. Silný rast HDP a pokles počtu konkurzov v prvom polroku vedú k 2,8% rastu HDP a 8% pokles platobnej neschopnosti. Súčasný boom je však pravdepodobne dočasný.

V roku 2019 sa predpokladá, že rast HDP v USA sa zníži na úroveň 2,2%, pretože vplyv fiškálnych stimulov pominú. Riziká znižovania rastu by mohli mať negatívny vplyv na podnikový sektor. Posilnenie amerického dolára a potenciálne obchodné bariéry vyvoláva napätie v exportéroch. Na domácom trhu, zmena nákupného správania a to najmä odklon od nakupovania v nákupných centrách, už spôsobuje veľké problémy a to sa premieta v zvýšení bankrotov v maloobchodom sektore - model, ktorý by mal v nadchádzajúcich rokoch pretrvávať. Rastúce úrokové sadzby zvyšujú náklady financovanie a pôsobia ako ďalší protivník amerických spoločností. V dôsledku toho sa v roku 2019 predpokladá prudké spomalenie bankrotov na -2%.

Prognózy platobnej neschopnosti - August 2018_2

 

Prognózy platobnej neschopnosti - August 2018_3

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.