Prihlasovacia stránka

Naše technologicky sofistikované systémy umožňujú spravovať Váš účet, zmluvy a ďalšie aktivity s minimálnym úsilím. Bezpečne prihlásenie heslom Vám poskytuje chránený prístup k on-line nástrojom.

Serv@Net

Prístup k online riadeniu pre klientov využívajúcich poistenie pohľadávok.

Prihlásiť  Serv@Net

Collect@Net

Prístup k online riadeniu pre klientov využívajúcich vymáhanie pohľadávok.

Prihlásiť  Collect@Net

Atradius Insights

Prístup ku internetovým platformám umožňujúce pomoc pri riadení kreditného rizika.

Prihlásiť  Atradius Insights
Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.