Atradius oznamuje vysoké výnosy a zisk v roku 2015

Tlačová správa

Amsterdam, 8. marca 2016 - Vysoké výnosy a rast zisku v roku 2015

Hlavné body

  • Celkové tržby z poistného vzrástli o 5,6% na 1.717,8 mil. EUR; čo celosvetovo predstavuje výrazný nárast
  • Služby a iné tržby z predaja vzrástli o 6,9% na 180,8 mil. EUR; pričom predaj služieb sa zvýšil o 93,4%
  • Čistý prevádzkový výsledok poistného vzrástol v roku 2015 o 8,0% na 217,7 mil. €
  • Čistý zisk vzrástol o 10,6% na 178,2 mil. €
  • Súhrn podielu poistných plnení a nákladovosti bol 80,6% *
  • Základný kapitál vzrástol o 7,7% na 1,500 mil. EUR

Tržby z poistného

Tržby z poistného vzrástli o 5,6% na 1.717,8 miliónov eur. Objem prijatého poistného sa vďaka uspokojivému tempu rastu opäť zlepšil o 5,4% na 1.537,0 miliónov eur. Atradius dosiahol spoľahlivého rastu tržieb vo všetkých regiónoch, okrem oblasti nórskeho regiónu, ktorý bol ovplyvnený poklesom cien energií a zníženým objemom exportov. Celkovo vzrástli tržby z poistného v Európe o 3,4%. Tržby z poistného na dvoch najväčších trhoch Atradius, kam patrí Španielsko a Nemecko, narástli o 2,5% resp. o 3,2%. Vedľa týchto dvoch trhov sa zvýšili tržby z poistného spoločnosti Atradius celkovo o 6,6%.

Prevázdkový výsledok poistného

Škodovosť dosiahla solídnych 43,5% a hrubý prevádzkový výsledok poistného bol na konci roka 2015 vo výške 320,6 miliónov eur, pričom v roku 2014 to bolo pre porovnanie 357,5 miliónov eur. Čistý prevádzkový výsledok vzrástol o 8,0% na 217,7 miliónov eur v roku 2015, na rozdiel od 201,6 miliónov EUR v roku 2014.

Výsledok poistného nesúvisiaceho s poistením

Príjem zo služieb narástol o 93,4%, pričom dosiahol hodnotu 8,0 miliónov EUR v roku 2015. To predstavovalo takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2014, kedy objem služieb predstavoval 4,1 mil. Eur. Čistý investičný výsledok bol nižší ako v minulom roku a tvoril 36,0 miliónov EUR, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo 37,8 miliónov EUR.

Solvency II

Grupo Catalana Occidente (GCO), materská spoločnosť Atradius, formálne predložila na schválenie členom dozornej rady interný kapitálový model svojho úverového poistenia a poskytovanie záruk. V súlade so znením Solvency II a interného kapitálového modelu, podliehajúcim schváleniu regulačných orgánov spoločnosti, je poisťovňa Atradius posúdená ako dobre zkapitalizovaná.

Výhľad

Očakáva sa, že obchodné podmienky budú v roku 2016 ťažké. V oblastiach rozvíjajúcich sa ekonomík sa predpokladá, že hospodársky rast zostane pod tlakom, čo súvisí so spomalením čínskej ekonomiky a nižších cien komodít. Bude pretrvávať pomalé oživovanie eurozóny. Naproti tomu by malo pokračovať zlepšovanie ekonomík USA a Veľkej Británie. Atradius sa bude aj naďalej usilovať o inováciu svojej ponuky služieb, a bude optimalizovať svoju firemnú štruktúru tak, aby bola ešte viac efektívnejšia.

Isidoro Unda, výkonný riaditeľ spoločnosti Atradius, zhŕňa: "Naši klienti sú pre nás prioritou. Zaviazali sme sa, že im budeme poskytovať kvalitné služby a že budeme podporovať ich obchody takým spôsobom, aby sme ochránili ich pohľadávky pred nezaplatením. Každý deň sa preto usilujeme o to, aby mohli reagovať na zmeny vo svojom podnikaní. To znamená, že im poskytujeme cenné informácie, efektívne nástroje, lokálnu podporu na úrovni ich medzinárodných trhov a zo všetkého najviac krytie rizík, ktoré znižuje expozíciu možného platobného zlyhania s ich zákazníkmi. Avšak chceme byť ešte lepší, a preto sa v roku 2016 budeme aj naďalej snažiť zlepšovať, a rovnako tak aj v nasledujúcich rokoch. "

_________

* Súhrn podielu poistných plnení a nákladovosti sa počíta na základe všeobecných poistných noriem; ako súčet vyplatených škodových udalostí a ostatných vyplatených nákladov deleno prijaté tržby z poistného

About Atradius

Atradius ponúka poistenie úverov na obchodovanie, záruky a donucovacie služby na celom svete prostredníctvom svojich strategických pobočiek v 50 krajinách. Atradius má prístup k 200 miliónom úverových informácií o spoločnostiach na celom svete. Jeho produkty pomáhajú chrániť spoločnosti z celého sveta pred platobnými rizikami spojenými s predajom tovaru a služieb na úver. Spoločnosť Atradius je súčasťou skupiny Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednej z vedúcich poisťovní v Španielsku aj celosvetovo, ktorá ponúka poistenie úverov.

Ďalšie informácie:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.