B2B platby v Severnej a Južnej Amerike sa oneskorujú

Tlačová správa

Baltimore, 28. júna 2018 - Najnovšie výsledky každoročného prieskumu B2B platobnej morálky vykonaného spoločnosťou Atradius.

Baltimore, 28. júna 2018 - Najnovšie výsledky každoročného prieskumu B2B platobnej morálky vykonaného spoločnosťou Atradius.


Výsledky od poprednej svetovej poisťovne pohľadávok Atradius ukazujú zhoršujúcu sa úroveň platobnej morálky v Severnej a Južnej Amerike.

  • Priemerná doba splatnosti vzrástla v roku 2018 z 61 dní v roku 2017 na 63 dní.
  • V priemere 90,3% respondentov má skúsenosti s častým oneskorením platieb (priemer je najvyššia v Mexiku - 94,4%, a v USA - 90,0%).
  • Priemerne 50% faktúr nie je zaplatených v dobe splatnosti.


"Je zaujímavé, že aj v zdravých rastúcich ekonomikách trápia B2B trhy nevymáhateľné pohľadávky. Je do očí bijúce, že 51% respondentov malo skúsenosti s odberateľom, ktorý zbankrotoval alebo jednoducho zavrel svoj biznis. Každá spoločnosť, ktorá poskytuje kredit svojim odberateľom, či už doma alebo na medzinárodných trhoch, môže ťažiť z dát prezentovaných v štúdii Payment Practices Barometer", hovorí David Huey, prezident a regionálny riaditeľ Atradius pre Spojené štáty, Kanadu a Mexiko.

B2B platby v Severnej a Južnej Amerike sa oneskorujú_obrazok 1

 

Priemerný podiel nedobytných B2B pohľadávok mierne klesol, a to z 2,1% v roku 2017 na 1,8% v roku 2018. S hodnotou 2,5% zaznamenala najvyšší pomer nedobytných pohľadávok v roku 2018 Brazília, a to najmä kvôli vysokému počtu bankrotov odberateľov, ktoré zažilo 54,7% respondentov v krajine.

B2B platby v Severnej a Južnej Amerike sa oneskorujú_obrazok 2

 

Úroveň exportu v rámci regiónu zostáva stabilná, predovšetkým medzi krajinami NAFTA, a to napriek hrozbe protekcionizmu zo strany USA aj vyčkávanie na revíziu dohody o voľnom obchode. Takmer polovica dodávateľov oslovených v rámci krajín NAFTA uviedla, že sa viac ako 50% ich obchodných aktivít odohráva v rámci regiónu, pričom 16,5% oslovených obchoduje výhradne v rámci súčasnej zóny voľného obchodu. Obchod s USA buď narástol, alebo zostal stabilný pre 81,5% dodávateľov oslovených v Mexiku. V Kanade je pozitívny vývoj vo vzťahu k USA ešte výraznejší u 90,3% dodávateľov, ktorí si udržali rovnakú alebo vyššiu úroveň obchodu s americkými subjektmi.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.