Veľká Británia si zvolila vystúpenie z EÚ

Tlačová správa

Bratislava, 24.jún 2016 - Po týždňoch špekulácií ohľadom budúcnosti zotrvania Veľkej Británie v Európskej únii sa o jej budúcnosti práve rozhodlo.

Volebná účasť bola 72% a 51,9% voličov odhlasovalo vystúpenie Veľkej Británie z EÚ. Vzhľadom na to, že sa jedná o vážne rozhodnutie, sa z praktického pohľadu v blízkej budúcnosti zmení pár vecí a neodvratne bude mať toto rozhodnutie vplyv na Veľkú Britániu a ostatné členské štáty EÚ.

Obdobie neistoty pre Veľkú Britániu je neodvratné, aj vzhľadom na politickú stabilitu, keďže David Cameron oznámil, že odstúpi zo svojho postu pred ukončením roka 2016.

V nadväznosti na rozhodnutie o Brexite, Atradius ako vedúca poisťovňa pohľadávok vydala ekonomický prehľad s dôrazom na kľúčové sektory, ktoré budú Brexitom ovplyvnené a s predpoveďou insolvenčných konaní, ktoré môžu narastať v blízkej budúcnosti. Ako príklad uvedieme Írsko, Holandsko a Belgicko vzhľadom na ich úzke obchodné a investičné prepojenia. Predpokladá sa, že dopad na zvyšné členské štáty EÚ bude minimálny.

V očakávaní vystúpenia Veľkej Británie z EÚ boli cítiť už niektoré dopady, ako napríklad oslabenie britskej libry, odkladanie investícií v obchode ako aj do zamestnancov. Na základe tohto rozhodnutia sa očakáva pokles britskej libry o 1% až 3% v nasledujúcich dvoch rokoch. Štruktúra obchodných dohôd bude určovať dlhodobý dopad na obchod v nasledujúcich dvoch rokoch.

Dopad budeme sledovať aj v iných oblastiach. Napríklad pre Holandsko to bude mať vplyv na priame zahraničné investície a pre Írsko a Nórsko to môže mať dopad na ich export. Benelux a Írsko očakávajú nárast insolvencií o 1% až 3,5%. Zmena v insolvenčných konaniach v ostatných členských štátoch by mala byť zanedbateľná.

Vo Veľkej Británii sa stabilizoval rast na úrovni na 0,4% v prvom štvrťroku. Výsledok o vystúpení z EÚ mal bezprostredný vplyv na výmenný kurz voči hlavným menám. Aj keď vieme, že obchodné zmluvy sa musia plniť, v krátkej budúcnosti budú zámorské podniky využívať nižší výmenný kurz.

Andreas Tesch, Atradius Andreas Tesch
Marketingový riaditeľ

Brexit nebude mať krátkodobý vplyv na upisovanie na britskom trhu. Akonáhle emócie ustúpia do pozadia, bude potrebné si uvedomiť, že britské spoločnosti sa rýchlo adaptujú a dariť sa bude naďalej  hlavne podnikom, ktoré majú kvalitný management a dobrú výkonnú a finančnú stratégiu. Veľká Británia bude naďalej obchodovaniu otvorená, preto budeme aj my. Podniky, ktoré sa rozhodnú poistiť si svoje obdchodovanie, zistili, že riadenie rizík uľahčuje obchodovanie a Atradius bude naďalej podporovať svojich klientov v ich raste na domácom trhu, v Európe a ostatných trhoch po celom svete.

Alun Sweeney
Generálny riaditeľ Atradius pre Veľkú Britániu a Írsko

Odhady priameho dopadu na slovenskú ekonomiku, s ohľadom na fakt, že iba 4% slovenského exportu smerujú do Veľkej Británie, sú relatívne optimistické, a to zníženie rastu HDP o 0,34% do roku 2020, ako vo svojom analytickom komentári uviedla NBS. Podstatným faktorom však zostane, ako sa s dopadom BREXITu vyrovnajú ekonomiky krajín, ktorých export do Veľkej Británie je podstatne silnejší a sú výrazne dôležitějšími exportnými trhmi pre Slovensko.

Tomáš Mezírka
Generálny riaditeľ Atradius pre Slovensko

Atradius Ekonomický prehľad sa dá stiahnuť z : atradius.com

O spoločnosti Atradius

Spoločnosť Atradius je jednou z najväčších poisťovní pohľadávok  a poskytovateľ inkasných služieb na svete s účasťou v 50 krajinách sveta. Atradius má prístup k úverovým informáciám o viac ako 200  miliónoch spoločností na svete. Produkty spoločnosti Atradius pomáhajú ochraňovať podniky v rámci celého sveta proti rizikám z nezaplatenia v spojení s predajom úverových produktov a služieb. Atradius tvorí časť Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednej z popredných poisťovní pohľadávok v Španielsku a na celom svete.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.