Rating finančnej sily

Rating finančnej sily našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni "A" (Excelentný) so stabilným výhľadom; a agentúrou Moodys na úrovni "A2" s negatívnym výhľadom.

Kľúčové prevádzkové subjekty Atradius N.V. majú hodnotenie finančnej sily určený agentúrou A.M. Best a agentúrou Moody s. Obe hodnotenia potvrdzujú silnú prevádzkovú výkonnosť a vedúce postavenie skupiny Atradius.

A.M. Best

Rating: A (Excelentný) stabilný výhľad
Posledná aktualizácia: December 2020
Atradius N.V., hodnotené spoločnosti skupiny Atradius:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Atradius Seguro de Crédito, S.A.

Web: A.M. Best

 

Moody’s

Rating: A2, negatívny výhľad
Posledná aktualizácia: November 2020
Atradius N.V., hodnotené spoločnosti skupiny Atradius

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.
Web: Moody's

Súvisiaci obsah

Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.