Rating finančnej sily

Rating našej spoločnosti bol potvrdený ratingovou agentúrou A.M. Best na úrovni "A" (Excelentný) so stabilným výhľadom a agentúrou Moodys na úrovni "A1" so stabilným výhľadom.

Kľúčové prevádzkové subjekty Atradius N.V. majú hodnotenie finančnej sily určený agentúrou A.M. Best a agentúrou Moodys. Obe hodnotenia potvrdzujú silnú prevádzkovú výkonnosť a vedúce postavenie skupiny Atradius.

A.M. Best

Rating: A (Excelentný) stabilný výhľad
Posledná aktualizácia: Január 2024
Atradius N.V., hodnotené spoločnosti skupiny Atradius:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Atradius Seguro de Crédito, S.A.

Web: A.M. Best

 

Moody’s

Rating: A1, stabilný výhľad
ESG Credit Impact Score Neutrálne až nízke (CIS-2)
Posledná aktualizácia: Október 2023
Atradius N.V., hodnotené spoločnosti skupiny Atradius

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.
Web: Moody's

Súvisiaci obsah

Informácie pre akcionárov

Atradius N.V. je súkromná spoločnosť, ktorá je úplne vo vlastníctve spoločnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a spoločnosti Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Výročné správy

Výročná správa je kompletný prehľad výsledkov Atradius N.V. za jeden rok. Zahŕňa výsledky a stratégiu, ročnú účtovnú závierku a dodatočné finančné informácie.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Každá publikácia, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke, ako aj správa, článok, obchodné informácie, tipy a užitočný obsah, infografiky, videá (každý z nich je k dispozícii v časti "Publikácie") sa poskytuje len na informačné účely a nie je určená ako odporúčanie alebo obchodné poradenstvo pre akéhokoľvek čitateľa pre jeho konkrétne finančné transakcie, investície alebo stratégie. Čitatelia si musia urobiť vlastné nezávislé rozhodnutia, či už obchodné alebo iné, týkajúce sa poskytnutých informácií. Hoci sme vynaložili maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií boli získané zo spoľahlivých zdrojov, spoločnosť Atradius nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia, ani za výsledky alebo závery, ku ktorým sa dospelo použitím takýchto informácií. Všetky informácie obsiahnuté v ktorejkoľvek z našich publikácií sa poskytujú "tak, ako sú", t. j. bez záruky ich celistvosti, úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo záruky dosiahnutia požadovaných výsledkov, ktoré čitateľ zamýšľa dosiahnuť ich použitím, a rovnako bez akejkoľvek inej záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Spoločnosť Atradius, jej pridružené spoločnosti alebo korporácie, ani ich partneri, zástupcovia alebo zamestnanci v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči čitateľom alebo komukoľvek inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté alebo uskutočnené na základe informácií získaných z týchto publikácií, ani za akékoľvek iné následné, osobitné alebo iné podobné škody alebo ujmy, a to ani v prípade, že boli na možnosť takýchto následných škôd vopred upozornení..