Obchodné odporúčania

Atradius pravidelne organizuje webináre o aktuálnej ekonomickej situácii na rôznych trhoch, ktoré sú nápomocné na zvyšovanie nášho povedomia na nových trhoch.

Credit manažér, Global 500 Consumer Products Company

Publikujeme rôzne reporty a dokumenty poskytujúce pohľad a odporúčania v rozsahu problematiky obchodu a exportu. Toto sa mení pri prístupe do Mapy rizík, ktorá identifikuje úrovne rizikovosti konkrétnych krajín, k praktickým odporúčaniam, ktoré sú obsiahnuté v Praktických exportných dokumentoch. Credit-to-Cash inštruktáže poskytujú doplňujúce odporúčania k riadeniu rizík.

Credit-to-Cash inštruktáž

The Atradius Credit-to-Cash Briefings offer free business guidance designed to support you as you manage the day-to-day operation of your business. They include useful checklists.

Exportná prax

Our Export Practice Publications detail potential risks and barriers to trade that can face businesses seeking to export to new markets, and provides practical tips and guidance on overcoming them.

Mapa rizík

The Atradius Risk Map gives an overview of the level of risk associated with countries worldwide. It is based on data gathered by our Economic Research Team and focuses on a variety of factors.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto správa je poskytovaná výhradne za účelom všeobecného informovania a nemala by byť použitá na iné účely. Prosím, riaďte sa aktuálnou poistnou zmluvou alebo relevantným produktom alebo službou s upravujúcimi podmienkami. Nič v tomto dokumente by nemalo byť chápané tak, že vzniká právo, povinnosť alebo zodpovednosť na strane Atradius, vrátane akejkoľvek povinnosti vykonať previerku odberateľov alebo vykonať ju pod Vaším menom. Atradius vykoná preverenie spoločnosti pre svoje vlastné analytické účely a nie pre prospech poistníka alebo tretej osoby. V žiadnom prípade Atradius, jeho spriaznené spoločnosti, nenesú zodpovednosť za priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo vyplývajúce škody vzťahujúce sa na použitie údajov uvedených v správe.